Osoby posiadające wizę humanitarną będą mogły na jej podstawie podjąć legalnie pracę na terytorium Polski. Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o cudzoziemcach przyjęta przez Sejm na ostatnim posiedzeniu.
Regulacja ta ma implementować do polskiego prawa przepisy unijne. Bowiem rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1155 zmienione zostało rozporządzenie nr 810/2009, stanowiące unijny kodeks wizowy. Znacząca część zaproponowanych przepisów ma na celu dostosowanie polskich regulacji do standardów Visa Waiver, czyli amerykańskiego programu ruchu bezwizowego. Główne wdrażane nią zmiany to wprowadzenie kategorii urzędnika imigracyjnego, zaostrzenie standardów ubezpieczenia medycznego cudzoziemca oraz zmiany w terminach na załatwienie sprawy wizowej.
W toku prac sejmowych do poprawki do ustawy wprowadziła komisja administracji i spraw wewnętrznych. Poseł Paweł Hreniak (PiS) argumentował w trakcie posiedzenia, że bezpośrednim powodem zmian jest bieżąca sytuacja na Białorusi. – Obecnie konsulowie mogą wydawać wizy ze względów humanitarnych. Poprawka powoduje, że osoby, które taką wizę otrzymają, również będą mogły legalnie wykonywać pracę na terytorium RP – tłumaczył. Dlatego też ustawa została uzupełniona o nowelizację przepisów ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1409.).
Dyskusja na posiedzeniu plenarnym Sejmu również dotyczyła kwestii humanitarnych, zwłaszcza w kontekście liczby wydanych już obywatelom Białorusi wiz i ewentualnej pomocy dla dzieci z obozu dla uchodźców w Grecji (Morii), który niedawno spłonął. – Od 18 sierpnia do dzisiaj do Polski wjechało w trybie humanitarnym ponad 200 osób – informował na posiedzeniu Bartosz Grodecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak dodał, wnioski napływają do konsulatów cały czas i będą procedowane.
Teraz ustawa trafi do Senatu.
Etap legislacyjny
Ustawa przyjęta przez Sejm