Więcej na ten temat: Restrukturyzacja firmy poprzez elastyczne formy zatrudnienia >>>

Telepraca to forma pracy, która funkcjonuje od dawna, a jej zasady reguluje Kodeks pracy.

Telepraca polega na wykonywaniu pracy regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Reklama

Aby mówić o telepracy muszą być spełnione łącznie trzy warunki:

1) regularności pracy,
2) wykonywania jej poza zakładem pracy,
3) wykorzystywania przy jej wykonywaniu środków komunikacji elektronicznej (np. Poczty elektronicznej) i przekazywania jej wyników w szczególności za ich pomocą.

Reklama

Telepracownik musi być traktowany nie mniej korzystnie, niż inni pracownicy. Odnosi się to m. in. do warunków awansu, zatrudnienia, szkoleń. Telepracownikowi nie może zostać wypowiedziana umowa z powodu niewyrażenia przez pracownika zgody na wykonywanie pracy w formie telepracy oraz w razie zaprzestania wykonywania pracy w formie telepracy

Pracodawca nie może również dyskryminować telepracownika w żadnym innym zakresie.

Telepraca musi być zapisana w umowie o pracę, a do jej wdrożenia jest wymagana zgoda pracownika. Jej stosowanie jest nieograniczone w czasie, a zakończenie telepracy odbywa się na wniosek jednej ze stron w terminie 3 miesięcy od podjęcia pracy w formie telepracy, gdy telepraca podejmowana w trakcie zatrudnienia), a w pozostałym zakresie – w trybie porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego.

Praca zdalna w czasie koronawirusa

Zupełnie inne przepisy regulują możliwość wprowadzenia pracy zdalnej, czyli tzw. home office. Jej zasady reguluje Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Praca zdalna to praca określona w umowie o pracę, wykonywana przez czas oznaczony poza miejscem jej stałego wykonywania.

Praca zdalna nie musi być wykonywana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej


Zgodnie z zapisami ustawy pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. Przepisy o pracy zdalnej tracą moc z dniem 27 września 2020 r.

Do wprowadzenia pracy zdalnej nie jest wymagana zgoda pracownika, a jej wdrożenie nie wymaga zmian w umowie - odbywa się na polecenie pracodawcy.

W obu przypadkach to pracodawca powinien zapewnić pracownikowi narzędzia niezbędne do wykonywania pracy. Jednak w przypadku pracy zdalnej możliwe jest używanie przez pracownika własnego sprzętu pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narażać pracodawcę na szkodę, kwestia ekwiwalentu pieniężnego nie jest uregulowana w ustawie.