Zgodnie z obowiązującym Kodeksem pracy, okresy wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas określony i nieokreślony są równe. Pozostaje jednak pytanie, czy i kiedy można je skrócić?

Co do zasady, umowa ulega o pracę ulega rozwiązaniu wraz z końcem okresu wypowiedzenia. Istnieją jednak sytuacje, kiedy okres ten może zostać zmieniony.

Decyzja pracodawcy

Jeśli zaistniały przewidziane przez prawo sytuacje, takie tak ogłoszenie upadłości czy likwidacja pracodawcy, pracodawca może w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia. Czas ten może ograniczyć jednak tylko do 1 miesiąca.

Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, pracownikowi przysługuje jednak odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Należy podkreślić, że jednostronne skrócenie okresu powiedzenia nie jest możliwe do okresu krótszego niż jeden miesiąc. Nie ma przy tym znaczenia, czy umowa została zawarta na czas określony czy nieokreślony.

Porozumienie z pracownikiem

Jeśli dojdzie do porozumienia pracodawcy z pracownikiem dotyczącego okresu wypowiedzenia umowy, może on zostać dowolnie ukształtowany przez strony. Oznacza to, że jeśli zostanie złożone wypowiedzenie umowy o pracę przez jedną ze stron (nie ma znaczenia kto składa wypowiedzenie), pracownik z pracodawcą mogą ustalić inny termin rozwiązania umowy niż ten w niej określony. Podobnie jak w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia na podstawie decyzji pracodawcy, nie ma tu znaczenia czy umowa została zawarta na czas określony bądź nieokreślony.

Jak formalnie wygląda skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę? Zgodnie z przepisami nie jest wymagana tu forma pisemna, choć dla celów dowodowych zaleca się sporządzenie na piśmie porozumienia pomiędzy pracownikiem i pracodawcą.

WAŻNE

Nie jest możliwe skrócenie okresu wypowiedzenia przed złożeniem samego wypowiedzenia przez pracodawcę lub pracownika

Okresy wypowiedzenia

Umowa na okres próbny

• 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
• 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
• 2 tygodnie w przypadku umowy 3-miesięcznej.

Umowa na czas określony (także na zastępstwo)

• 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
• 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy.

Umowa na czas nieokreślony

• 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
• 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
• 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.