Z najnowszych przepisów dotyczących przeciwdziałania COVID-19 wynika, że obowiązkiem zakładu pracy jest zapewnienie między stanowiskami pracy odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m. Co jednak w sytuacji, gdy w obrębie jednego stanowiska pracuje więcej niż jedna osoba? Czy między takimi pracownikami również powinna być zachowana ww. odległość? I czy podlega to kontroli?
Epidemia związana z COVID-19 w dużym stopniu przekłada się na relację pracodawca – pracownik. Obowiązujące dotychczas przepisy (kodeks pracy i przepisy wykonawcze) – regulujące ich wzajemne prawa i obowiązki, w tym z zakresu bhp – okazały się być jednak rozwiązaniami niewystarczającymi, aby minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa w procesie pracy. Niezbędne stało się wprowadzanie przepisów, które podwyższyłyby poziom bezpieczeństwa. Najnowszym aktem prawnym w tym zakresie jest rozporządzenie Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 792, dalej rozporządzenie w sprawie ograniczeń).
Przewiduje ono, że zakłady pracy niezależnie od podstawy zatrudnienia obowiązane są – do odwołania – zapewnić podwładnym: