Osoba, która jednocześnie pracuje na etacie i prowadzi działalność gospodarczą, może wystąpić do starosty o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Przysługuje ono, jeśli przedsiębiorca z uwagi na panującą epidemię doznał spadku obrotów gospodarczych – rozumianych jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym – obliczanych jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Co istotne, za miesiąc uważa się także 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, tak liczony spadek obrotów musi wynosić co najmniej 30 proc. W zależności od wysokości spadku obrotów dofinansowanie wyniesie od 30–90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia na miesiąc. Dofinansowanie jest wypłacane maksymalnie przez trzy miesiące.

Przedsiębiorca może również się ubiegać o tzw. mikropożyczkę (do 5000 zł) na pokrycie kosztów działalności, która jest udzielaną w trybie art. 15zzd specustawy o COVID-19. Przy czym w tym przypadku istnieją wątpliwości, czy by uzyskać taką mikropożyczkę, należy zatrudniać pracowników czy też nie. Zgodnie z wzorem wniosku o udzielenie tego dofinansowania przedsiębiorca składa oświadczenie o stanie zatrudnienia i zobowiązuje się do jego utrzymania. Z drugiej strony status mikroprzedsiębiorcy nie zakłada obowiązkowo zatrudniania pracowników.

Reklama

Przedsiębiorca może również starać się o zwolnienie ze składek ZUS na trzy miesiące na podstawie art. 31zp specustawy o COVID-19 (marzec-maj 2020). Zwolnienie będzie jednak dotyczyło tylko składki zdrowotnej opłacanej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż czytelnik podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę. Przy czym zwolnienie będzie przysługiwało tylko wówczas, gdy przychód z działalności w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (obecnie to kwota 15 671 zł.).

Przy czym uwaga, przedsiębiorcy jednocześnie pracującemu na etacie nie przysługuje tzw. świadczenie postojowe wypłacane w trybie art. 15zq specustawy o COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Świadczenie to bowiem należy się osobom, które podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (w tym przypadku umowa o pracę).

Wiktoria Cieślikowska, radca prawny, starszy prawnik, kancelaria MDDP Olkiewicz i Wspólnicy