W okresie epidemii koronawirusa pracownik powiatowego urzędu pracy (PUP) może zarejestrować osobę jako bezrobotną lub poszukującą pracy na podstawie rozmowy telefonicznej, bez wymogu osobistego stawiennictwa.
Takie szczególne rozwiązanie przewiduje rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. poz. 667). Zastępuje ono dotychczas obowiązujące przepisy w tym zakresie, ponieważ straciłyby one moc prawną na początku maja. W praktyce zawarte w nowym rozporządzeniu regulacje stanowią więc powtórzenie przepisów z poprzedniego, poza kilkoma modyfikacjami. Dotyczą one m.in. rezygnacji z konieczności składania oświadczenia o braku rejestracji w innym pośredniaku oraz sporządzania kopii lub skanu dowodu osobistego.
Natomiast z uwagi na obecną sytuację, a w szczególności fakt, że większość PUP zawiesiła bezpośrednią obsługę osób, resort rodziny zdecydował się wprowadzić specjalny tryb rejestracji, który ma ułatwić im załatwienie urzędniczych formalności. Co do zasady jest bowiem tak, że zarejestrować się można osobiście lub drogą elektroniczną – o ile taka osoba dysponuje profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jednocześnie przepisy przewidują formę tzw. prerejestracji. Polega ona na tym, że bezrobotny wysyła formularz zgłoszeniowy przez internet, po czym PUP wyznacza mu termin stawiennictwa w urzędzie (w ciągu maksymalnie siedmiu dni od jego wysłania), w celu dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów oraz dokonania wpisu do ewidencji bezrobotnych.
To właśnie procedura prerejestracji została na czas epidemii COVID-19 zmieniona w taki sposób, że osoba, która straciła pracę, nie musi już przychodzić do pośredniaka, aby dokończyć proces rejestracji. Zamiast tego do wspomnianego formularza musi dołączyć dokumenty wskazane w par. 5 ust. 1 pkt 2−4 oraz ust. 2 rozporządzenia, m.in. świadectwo pracy, oraz poczekać na telefon od pracownika PUP. Na podstawie tej rozmowy oraz uzyskanych w jej trakcie informacji, a także danych znajdujących się w przesłanym wcześniej formularzu i załącznikach osoba uzyska status bezrobotnego lub poszukującego pracy. Za dzień rejestracji uznawany będzie dzień przeprowadzania rozmowy telefonicznej.
Ponadto zgodnie z przepisami przejściowymi osoby, które przed wejściem w życie rozporządzenia przesłały wniosek bez wymaganych dokumentów, również będą mogły być zarejestrowane w tym trybie.