Funkcjonariusz, wobec którego prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne, będzie mógł przeczytać dokumenty zawierające oskarżenia przeciwko niemu i sporządzać kopie oraz odpisy akt postępowania.
Taką zmianę przewiduje przygotowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej, który trafił do uzgodnień międzyresortowych. Musiał on powstać z powodu zmian przewidzianych w ustawie z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1091). Ustawa ta wprowadziła podstawę prawną dla możliwości przywrócenia do służby pogranicznika, któremu została wymierzona kara dyscyplinarna wydalenia ze służby, jeżeli zapadło prawomocne orzeczenie oczyszczające z zarzutów.
Nowy projekt określa m.in., że szef resortu spraw wewnętrznych będzie mieć władzę dyscyplinarną nie tylko wobec komendanta głównego, ale także wobec wszystkich funkcjonariuszy. Jeśli więc minister rozpocznie postępowanie dyscyplinarne, to w przypadku sporu nie będzie mogło być dalej prowadzone przez komendanta głównego. W efekcie postępowania dyscyplinarnego funkcjonariusz może być uniewinniony, jeżeli nie zostały potwierdzone zarzuty stawiane obwinionemu lub jeśli postępowanie w sprawie o przestępstwo zostało zakończone orzeczeniem o uniewinnieniu. Projekt zakłada też, że jeżeli w dniu wydania orzeczenia zachodzi okoliczność uzasadniająca umorzenie, to o takim zakończeniu sprawy rozstrzyga się w orzeczeniu dyscyplinarnym.
Zgodnie z propozycją MSWiA wznowienie postępowania dyscyplinarnego ma być możliwe w przypadku, kiedy dowody będące podstawą do oskarżenia okazały się fałszywe. Podobnie ma być w przypadku, kiedy pojawią się nowe fakty, które nie były wcześniej znane. Zainteresowany może także ubiegać się o wznowienie postępowania dyscyplinarnego w przypadku, kiedy orzeczenie dyscyplinarne wydano z naruszeniem obowiązujących przepisów.
Nowelizacja ustawy pragmatycznej uregulowała także problem terminów uniemożliwiających wznowienie postępowania. Długotrwałe postępowania sądowe oczyszczające z zarzutów nie będą już mieć wpływu na wznowienie postępowania dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem o wydaleniu ze służby.
Przygotowane przez resort rozporządzenie wykonawcze doprecyzowuje także moment wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w przypadku uchylenia w postępowaniu odwoławczym orzeczenia dyscyplinarnego organu pierwszej instancji wydanego bez wszczynania postępowania dyscyplinarnego i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. W takim przypadku uchylenie takiego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia jest początkiem procedury dyscyplinarnej. Co ważne projekt rozporządzenia zawiera definicję pokrzywdzonego.
Przygotowany dokument uwzględnia także wniosek złożony przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dzięki temu osoby mające postępowanie dyscyplinarne będą mogły nie tylko przeczytać dokumenty zawierające oskarżenia przeciwko nim, ale także sporządzać kopie oraz odpisy akt postępowania.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji