Główny Inspektor Sanitarny zyska wpływ na inspekcje w terenie – będzie mógł zlecać im przeprowadzenie kontroli, a jego polecenia będą wiążące. Takie zmiany wprowadzić ma przyjęty wczoraj przez rząd projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS).
Przypomnijmy, w 2010 r. zespolono organy inspekcji szczebla powiatowego i wojewódzkiego. Tym samym zarówno minister zdrowia, któremu podlega PIS, jak i Główny Inspektor Sanitarny (GIS), który kieruje i nadzoruje działania służb sanitarno-epidemiologicznych, zostali pozbawieni realnych instrumentów oddziaływania na podległe im służby. Projektowana nowela przywraca pionową strukturę inspekcji.
Główny Inspektor Sanitarny zyska nowe kompetencje i będzie decydował o kierunkach działania podległych mu służb. Ma powoływać i odwoływać państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych i państwowych granicznych inspektorów sanitarnych (za zgodą wojewody). Z kolei inspektor wojewódzki będzie powoływał i odwoływał inspektorów powiatowych (po zasięgnięciu opinii wojewody). Wojewodom podlegać będą wojewódzcy i powiatowi inspektorzy.
Zmiana struktury Inspekcji nie uzależnia możliwości wydawania przez Głównego Inspektora Sanitarnego poleceń podległym mu organom od informowania każdorazowo właściwego wojewody lub starosty. Informacje takie będą natomiast przekazywane w ramach zasady współdziałania organów.
Autorzy projektu przekonują, że zmiany te zapewnią lepszy nadzór ze strony PIS (skoordynowany i efektywny) nad bezpieczeństwem epidemiologicznym i bezpieczeństwem żywności w całym kraju. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą mogły też skuteczniej przeprowadzać urzędowe kontrole żywności.
Poza tym nowelizacja obejmuje pracowników sanepidu przepisami dezubekizacyjnymi – inspektorzy będą musieli składać oświadczenia, że nie współpracowali z organami bezpieczeństwa PRL (od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.). W projekcie doprecyzowano też kwestię wydawania zgód na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez inspektorów i ich zastępców.
Projektowana nowela wprowadzić ma też zmiany dotyczące funkcjonowania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej (odnoszące się do kompetencji jej organów wobec jednostek podległych ministrowi obrony narodowej i przez niego nadzorowanych) oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (chodzi o wymagania kwalifikacyjne wobec państwowych inspektorów sanitarnych MSWiA i pracowników wykonujących czynności kontrolne).
Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów