Długość urlopu wypoczynkowego pracownika wykonującego obowiązki w ramach zadaniowego systemu czasu pracy zależy od ogólnego stażu pracy zatrudnionego.

Czas pracy to okres, kiedy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. W ramach czasu pracy możemy wyróżnić podstawowy, równoważny, zadaniowy, przerywany, skrócony czy weekendowy czas pracy.

Zadaniowy czas pracy - co to?

Zadaniowy czas pracy polega na wskazaniu przez przełożonego zadań, które pracownik musi wykonać w normach czasu pracy określonych w art. 129 Kodeksu pracy, czyli w ciągu 8 godzin na dobę™ i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Przy czym liczba zadań powierzonych pracownikowi powinna pozwolić mu wykonać je w wyznaczonych normach czasu pracy, przy założeniu dochowania należytej staranności. Jeżeli pracodawca narzuci pracownikowi zbyt wiele obowiązków i ich wykonanie przekracza 8 godzin na dobę™ i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, pracownikowi przysługuje rekompensata za dodatkową prace jak za nadgodziny, na takich samych zasadach jak pracownikowi zatrudnionemu na etat. Potwierdził to Sąd Najwyższy (wyrok z 4 sierpnia 1999 r., I PKN 181/99), nazwanie czasu pracy "zadaniowym" nie wyłącza stosowania przepisów o wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych.

Dokładny czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań pracodawca wyznacza po porozumieniu z pracownikiem. Wymiar zadań powinien być proporcjonalny do wymiaru czasu zatrudnionego (pełen etat, pół etatu lub inny). Pracodawca może też oczekiwać, że pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki w określonych częściach dnia lub w wyznaczonych dniach tygodnia.

Kiedy można stosować zadaniowy czas pracy?

Jednak zadaniowy czas pracy może być stosowany tylko w przypadku, gdy to uzasadnione rodzajem, organizacją lub miejscem pracy. W efekcie zadaniowy czas pracy można stosować zwłaszcza, gdy:

  • nie ma możliwości kontrolowania i ewidencjonowania czasu pracy pracownika, jak w przypadku pracy akwizytora, przedstawiciela handlowego czy listonosza, którzy wykonują swoje zadania poza zakładem pracy;
  • liczy się nie obecność w zakładzie, ale indywidualne zaangażowanie efekty pracy zatrudnionego, jak w przypadku pracy menedżera, pracy twórczej, w zawodzie programisty czy architekta,
  • zmienia się zapotrzebowanie na pracę, na przykład gdy jest ona zależna od liczby zamówień.

Zadaniowy czas pracy powinien być uregulowany w układzie zbiorowym lub w regulaminie pracy, takie informacje mogą być także zawarte w umowach konkretnych pracowników.

Urlop wypoczynkowy pracownika

Przy zadaniowym czasie pracy pracodawca nie musi prowadzić ewidencji godzin pracy, ale należy ewidencjonować miedzy innymi okresy urlopów wypoczynkowych i urlopów bezpłatnych czy niezdolności do pracy z powodu choroby oraz opieki nad chorym członkiem rodziny.

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, wykonującego obowiązki w ramach zadaniowego systemu czasu pracy, zależy od stażu pracy i wynosi:

  • 20 dni – jeśli staż jest krótszy niż 10 lat,
  • 26 dni – jeśli staż wynosi 10 lat i dłużej.

Tak jak w przypadku pozostałych pracowników, urlop jest udzielany w dni wolne do pracy dla zatrudnionego i jeden dzień wolny odpowiada 8 godzinom pracy.