Pośredniaki nie będą już musiały dzielić osób szukających zatrudnienia na trzy grupy, co da im większą swobodę w stosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej.
Stanie się tak dzięki wchodzącej jutro w życie ustawie z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. poz. 986). Przewiduje ona rezygnację z wprowadzonego w maju 2014 r. obowiązku przydzielania każdego bezrobotnego do jednego z trzech profili pomocy. Odbywa się to na podstawie specjalnego wywiadu przeprowadzanego z osobą rejestrującą się w powiatowym urzędzie pracy (PUP). Jednocześnie do każdego profilu przypisane są określone działania aktywizacyjne, jakie mogą zostać wobec bezrobotnego podjęte.
Nowelizacja ustawy jest bezpośrednio związana z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 6 czerwca 2018 r. (sygn. akt K 53/16), który zakwestionował część przepisów regulujących sposób przeprowadzania profilowania i wyznaczył rok czasu na ich poprawienie. Przy czym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postanowiło w ogóle zrezygnować z tej procedury. Na podjęcie takiej decyzji wpłynęło głównie to, że profilowanie bezrobotnych budziło wiele wątpliwości i było krytycznie oceniane zarówno przez PUP, które wskazywały, że jest mało przydatną procedurą, jak i część ekspertów czy Rzecznika Praw Obywatelskich.
– Dla nas ta zmiana oznacza uproszczenie i likwidację jednego z biurokratycznych wymogów. Będzie też korzystna dla pracodawców, którzy uzyskają dostęp do szerszej grupy potencjalnych pracowników, co w obecnej sytuacji braku rąk do pracy ma duże znaczenie – mówi Tomasz Zawiszewski, dyrektor PUP w Bydgoszczy.
Dodaje, że przy tak dużym spadku bezrobocia w rejestrach większość stanowią osoby przypisane do trzeciego profilu, jako te najbardziej oddalone od rynku pracy. Problem w tym, że teraz nie można ich skierować na staż czy przedstawić propozycji zatrudnienia, bo przy tym profilu nie jest to możliwe. W efekcie zmiany przepisów takiego ograniczenia już nie będzie.
Natomiast mimo likwidacji profilowania pracownik PUP będzie tak jak do tej pory opracowywał indywidualny plan działania (IPD) w stosunku do każdej rejestrującej się osoby. Będzie miał na to 60 dni. Co istotne IPD, które powstały przed zmianą przepisów i zawierają rozwiązania wynikające z przydzielonego profilu, będą dalej realizowane, ale pośredniak będzie mógł je zmodyfikować. Dzięki temu uwzględni te instrumenty aktywizacji, których dotychczas nie mógł bezrobotnemu zaoferować.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 14 czerwca 2019 r.