Tylko bony żywieniowe przeznaczone na zakup gotowych posiłków w punktach gastronomicznych nie są wliczane do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Sprawa dotyczy przedsiębiorcy, który zamierza dofinansować pracownikom gotowe posiłki do kwoty 190 zł miesięcznie. Firma nie ma kantyny, w związku z tym planuje wprowadzić przedpłacone karty lunchowe.
Pracownik otrzyma na nich kwotę do wykorzystania w danym miesiącu. Jednocześnie nie będzie technicznej możliwości wypłaty środków z karty ani ich przelewu na inne konto.
Przedsiębiorca miał jednak wątpliwości, czy kwota dofinansowania wlicza się do podstawy wymiaru składek, dlatego wystąpił z wnioskiem do ZUS o interpretację przepisów.
Organ rentowy uznał, że wartość kart lunchowych nie wlicza się do podstawy wymiaru składek. Należy jednak spełnić określone warunki.
W uzasadnieniu decyzji ZUS przypomniał, że podstawę wymiaru składek pracowników stanowi przychód. Chodzi w szczególności o wynagrodzenia zasadnicze i za nadgodziny, dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, a także świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych lub częściowo opłatnych świadczeń.
Wyjątkiem są przychody wymienione w par. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1949)
Natomiast w opisywanej sprawie znaczenie ma par. 2 ust. 1 pkt 11. Zgodnie z tym przepisem z podstawy wymiaru składek wyłączona jest wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia (bez prawa do ekwiwalentu) do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 190 zł.
W tym przepisie mowa jest tylko o posiłkach. Natomiast w ocenie ZUS, wartość bonów żywieniowych lub kart może korzystać z wyłączenia tylko wtedy, gdy są one realizowane w restauracjach, barach, punktach gastronomicznych czy stołówkach. Co innego bony żywieniowe lub karty realizowane w punktach handlowych, uprawniające do zakupu produktów spożywczych. Je, zdaniem ZUS, trzeba wliczyć do podstawy wymiaru składek. Zgodnie z tym rozporządzeniem, posiłki mają być bowiem gotowe do spożycia.
W ocenie ZUS nie można przyjąć, iż z wyłączenia miałyby oprócz posiłków korzystać także artykuły spożywcze niezestawione w gotowe dania.
Decyzja ZUS z 5 marca 2019 r., DI/100000/43/126/2019.