Zatrudniałem w zakładzie kilku spawaczy. Złożyli prośby o rozwiązanie umów o pracę, na co przystałem. Wcześniej jednak firma poniosła wysokie koszty szkoleń w ramach umów na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Skoro pracownicy nawet nie zaczęli wykorzystywać umiejętności w pracy, to czy jest możliwość odzyskania przynajmniej części pieniędzy?
Zgodnie z art. 1034 kodeksu pracy (dalej: k.p.) pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe pisemną umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowa taka nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy k.p. Z nich zaś wynika, że pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia, w przypadku:
  • niepodjęcia bez uzasadnionych przyczyn podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwania podnoszenie tych kwalifikacji;
  • rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie nie dłuższym niż trzy lata lub rozwiązania w tym terminie stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem (z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943);
  • rozwiązania przez pracownika stosunku pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 943 k.p., mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach.
W orzecznictwie sądowym akcentuje się przy tym, że katalog przypadków, w których pracownik jest zobowiązany do zwrotu kosztów, jest zamknięty i nie można rozszerzać go o inne sytuacje.
W opisywanym przypadku pracodawca zgodził się na rozwiązanie umów na mocy porozumienia. Nie można tu mówić o wypowiedzeniu umów przez pracowników, a jedynie o ich pisemnej inicjatywie. W podobnej sprawie zajął stanowisko Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w wyroku z 26 lipca 2017 r., sygn. akt VII Pa 80/17, oddalając apelację powoda. Sąd stwierdził, że nie można uznać, iż wniosek pozwanego nosił charakter jednostronnego oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem, bo z treści tego pisma w sposób jednoznaczny wynika, że pozwany zwraca się do pracodawcy z prośbą, a nie oświadcza, że rozwiązuje umowę.
Tak więc próba odzyskania przez czytelnika kosztów szkoleń będzie raczej nieskuteczna.
Podstawa prawna
Art. 55, art. 943, art. 1034 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm., dalej: k.p.).