Obywatele Wielkiej Brytanii, którzy po brexicie uzyskają zezwolenie na pobyt w naszym kraju, będą mieć również prawo do podejmowania pracy.
Dzisiaj w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy (druk 3256). Przypomnijmy, że ma ono nastąpić 29 marca 2019 r.

Bez umowy wyjścia z UE

Dokument określa zasady pobytu i pracy Brytyjczyków w przypadku bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Zgodnie z nim zostanie ustanowiony okres, w którym pobyt obywateli tego kraju oraz ich praca w Polsce (bezpośrednio po dacie brexitu) będą uznawane za legalne. Projekt określa także, że z powodu braku umowy wyjścia konieczne będzie wprowadzenie dla Brytyjczyków nowych rodzajów zezwoleń na pobyt czasowy (na 5 lat) i stały (na czas nieokreślony). Będzie się o nie można ubiegać od 30 marca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
Projekt ustawy zakłada domniemanie posiadania prawa pobytu lub prawa stałego pobytu w Polsce dla osób posiadających 29 marca 2019 r. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, kartę pobytu lub kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE. Oznacza to znaczne ułatwienia w uzyskaniu stosownych zezwoleń dla obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin, którzy będą chcieli pozostać w Polsce po brexicie.
Uzyskanie zezwolenia na pobyt będzie jednocześnie uprawniało do pracy w Polsce.

Inne scenariusze

– W związku z brexitem mogą zmienić się zasady pobytu obywateli Wielkiej Brytanii w krajach UE, także w Polsce. Wciąż nie jest jednak rozstrzygnięte, na jakich zasadach nastąpi brexit i dlatego przygotowaliśmy broszurę informacyjną przedstawiającą możliwe scenariusze – podkreśla Jakub Dudziak, rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Jeden ze scenariuszy zakłada właśnie bezumowne wyjście Wielkiej Brytanii. Drugi, że brexit nastąpi na podstawie umowy wystąpienia między Wielką Brytanią i UE. W takim przypadku od 30 marca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. zasady pobytu i pracy obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce pozostaną bez zmian. Swoboda przepływu osób pomiędzy Wielką Brytanią a UE zostanie w tym okresie utrzymana.
Po zakończeniu okresu przejściowego obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin będą posiadać prawo pobytu w Polsce. Pod warunkiem jednak, że korzystali z prawa pobytu w Polsce zgodnie z prawem UE przed zakończeniem okresu przejściowego oraz w dalszym ciągu mieszkają w Polsce. W takim przypadku prawo stałego pobytu będzie przysługiwać co do zasady po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu (zgodnie z prawem UE, na warunkach przewidzianych w dyrektywie 2004/38/WE). Potwierdzeniem posiadania prawa pobytu lub prawa stałego pobytu będzie dokument zawierający adnotację, że został wydany zgodnie z umową wystąpienia. Takie dokumenty będą wydawały urzędy wojewódzkie.
Jednocześnie istnieje możliwość przesunięcia daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (to trzeci scenariusz). Aby do tego doszło, Rada Europejska w porozumieniu z Wielką Brytanią musiałyby podjąć jednomyślną decyzję o wydłużeniu okresu negocjacji.

Spotkania informacyjne

Z powodu różnych wariantów brexitu w Warszawie, Gdańsku i Krakowie odbędą się spotkania informacyjne dla obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających w Polsce. Będą one organizowane przez ambasadę brytyjską we współpracy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców.