Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało projekty ustaw, które zmieniają regulacje w zakresie wykonywania zawodu architekta i zawodu inżyniera budownictwa. Projektowane przepisy zakładają m.in. odrębne uregulowania dla tych zawodów czy określenia zasad ich wykonywania.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się trzy projekty autorstwa resortu inwestycji i rozwoju: projekt ustawy o architektach, projekt ustawy o inżynierach budownictwa oraz projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa.

"Projekt ustawy o architektach, (...) wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i postulatom samorządu zawodowego architektów uregulowania kwestii związanych z zawodem architekta w odrębnej ustawie. Przedstawiciele samorządu zawodowego architektów wskazywali, że zawód architekta jest zawodem odrębnym od zawodu inżyniera budownictwa, przez co definiowany i regulowany powinien być na innej płaszczyźnie pojęciowej, co wyklucza uregulowanie zawodu architekta i zawodu inżyniera budownictwa w jednej ustawie i we wspólnej dla obu zawodów redakcji" - czytamy w Ocenach Skutków Regulacji projektu ustawy o architektach.

Jak wyjaśniono, projekt ten ma na celu uregulowanie wykonywania zawodu architekta, w tym wprowadzenie do systemu prawnego tytułu zawodowego architekta i określenie zasad jego uzyskiwania, a także określenie uprawnień zawodowych osób posiadających tytuł zawodowy architekta, uznawania kwalifikacji zawodowych i świadczenia usług transgranicznych w zawodzie architekta, organizacji samorządu zawodowego architektów, prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność dyscyplinarną członków tego samorządu.

Jeśli chodzi o projekt ustawy o inżynierach budownictwa, to zakłada on uregulowanie zasad wykonywania zawodu inżyniera budownictwa oraz uregulowanie funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

"W trakcie prac nad dotychczasowym wspólnym projektem ustawy o architektach i inżynierach budownictwa przedstawiciele samorządu zawodowego architektów wskazywali, że zawód architekta jest zawodem odrębnym od zawodu inżyniera budownictwa, przez co definiowany i regulowany powinien być na innej płaszczyźnie pojęciowej, co wyklucza uregulowanie zawodu architekta i zawodu inżyniera budownictwa w jednej ustawie i we wspólnej dla obu zawodów redakcji. Ponadto różnice organizacyjne samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa przemawiają za odrębną redakcją przepisów regulujących ich działalność" - czytamy w OSR projektu ustawy o inżynierach budownictwa.

Projekt ten ma na celu m.in. uregulowanie zasad wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, w tym uzyskiwanie i zakres uprawnień budowlanych, zasady uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, świadczenie usług transgranicznych, organizację i zadania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz prawa i obowiązki jego członków, jak również odpowiedzialność dyscyplinarną ponoszoną w związku z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa.

Trzecie projekt ustawy, dotyczący przepisów wprowadzających ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa związany jest z projektem ustawy o architektach i projektem ustawy o inżynierach budownictwa, "które zasadniczo zmieniają dotychczasowe regulacje w zakresie wykonywania zawodu architekta i zawodu inżyniera budownictwa".

"Ma on na celu opracowanie jasnych i sprawnych przepisów zmieniających, przejściowych i dostosowujących, tak aby ustawy te mogły efektywnie zafunkcjonować w systemie prawa" - czytamy w OSR projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa.