W przyszłym roku pracodawcy będą mogli otrzymać dofinansowanie do kształcenia m.in. osób powyżej 45. roku życia, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz osób bez matury.Rada Rynku Pracy (RRP) zatwierdziła listę priorytetów Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2019 r. Stanowi on wydzieloną pulę pieniędzy Funduszu Pracy, której celem jest wspieranie kształcenia pracowników, którzy potrzebują podniesienia kwalifikacji lub nabycia nowych kompetencji. Pieniądze przewidziane na dany rok mogą być przyznane na szkolenia zgodne z priorytetami wskazywanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) oraz RRP. Resort określa, na co będzie przeznaczona główna pula środków, a rada ustala priorytety dla rezerwy funduszu oraz opiniuje propozycje ministerstwa.
W 2019 r. do dyspozycji pracodawców będzie 228,1 mln zł, z tego 180 mln zł będzie stanowić kwota główna KFS, 45,1 mln zł to rezerwa. Obie zostaną podzielone pomiędzy powiatowe urzędy pracy. Jeżeli chodzi o wydatkowanie głównej kwoty funduszu, to określonych zostało sześć priorytetów. I tak w jej ramach PUP będzie mógł przyznać pieniądze na kształcenie ustawiczne: w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych, osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości, oraz osób powyżej 45. roku życia. Kolejne dwa to szkolenia osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez minimum 15 lat pracy w szczególnych warunkach (lub o szczególnym charakterze), ale nie mają prawa do emerytury pomostowej, oraz pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach mających status przedsiębiorstw społecznych, np. spółdzielniach socjalnych. Ostatni cel to wsparcie dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów nauki zawodu.
– Ten priorytet jest istotny z uwagi na zmiany, jakie zachodzą w szkolnictwie zawodowym, i zapotrzebowanie na nauczycieli z odpowiednimi kompetencjami – mówi Bogdan Grzybowski z OPZZ, członek RRP.
W przypadku rezerwy KFS rada określiła trzy priorytety. Pierwszy to dofinansowanie szkoleń pracowników centrów i klubów integracji społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej, drugi dotyczy osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, a trzeci wsparcia kształcenia ustawicznego pracowników w związku z zastosowaniem w firmie nowych technologii i narzędzi pracy.