5 lipca 2018 r. uchwalono nowelizację ustawy o związkach zawodowych (dalej: ustawa), która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Trzeba ocenić ją pozytywnie, bo rozwiązuje istniejące od wielu lat praktyczne problemy.

Ponadto wprowadzone zmiany będą przeciwdziałały nadinterpretacji prawa, a nawet unikaniu przez związki zawodowe odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych informacji. Nowelizacja dostosowuje także polskie zbiorowe prawo pracy do standardów międzynarodowych, np. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która w art. 23 ust. 4 stwierdza, że „każdy człowiek ma prawo do tworzenia związków zawodowych i do przystępowania do nich dla ochrony swych interesów”. Jednak rozszerzenie podmiotów uprawnionych do tworzenia i przystępowania do organizacji związkowych oraz rozszerzenie ochrony na te podmioty spotka się zdecydowanie z oporem środowiska pracodawców.

Wraz z nowelizacją ustawy znacznej modyfikacji uległo prawo do zakładania związków zawodowych i przystępowania do nich, ponieważ w porównaniu do dotychczas obowiązujących rozwiązań znacznie rozszerzono katalog osób mogących tworzyć te organizacje. Ponadto w ustawie doprecyzowano m.in. warunki niezbędne do uzyskania przez związek zawodowy statusu zakładowej organizacji związkowej, uzyskania statusu reprezentatywności związków zawodowych, zakresu ochrony działaczy związkowych oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy.