5 lipca 2018 r. uchwalono nowelizację ustawy o związkach zawodowych (dalej: ustawa), która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Trzeba ocenić ją pozytywnie, bo rozwiązuje istniejące od wielu lat praktyczne problemy.

Ponadto wprowadzone zmiany będą przeciwdziałały nadinterpretacji prawa, a nawet unikaniu przez związki zawodowe odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych informacji. Nowelizacja dostosowuje także polskie zbiorowe prawo pracy do standardów międzynarodowych, np. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która w art. 23 ust. 4 stwierdza, że „każdy człowiek ma prawo do tworzenia związków zawodowych i do przystępowania do nich dla ochrony swych interesów”. Jednak rozszerzenie podmiotów uprawnionych do tworzenia i przystępowania do organizacji związkowych oraz rozszerzenie ochrony na te podmioty spotka się zdecydowanie z oporem środowiska pracodawców.

Wraz z nowelizacją ustawy znacznej modyfikacji uległo prawo do zakładania związków zawodowych i przystępowania do nich, ponieważ w porównaniu do dotychczas obowiązujących rozwiązań znacznie rozszerzono katalog osób mogących tworzyć te organizacje. Ponadto w ustawie doprecyzowano m.in. warunki niezbędne do uzyskania przez związek zawodowy statusu zakładowej organizacji związkowej, uzyskania statusu reprezentatywności związków zawodowych, zakresu ochrony działaczy związkowych oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy.

Dr Janusz Żołyński, radca prawny