Agent celny jest pośrednikiem pomiędzy firmą a organami celnymi i podatkowymi, którego zadaniem jest dopilnowanie, by obrót towarowy przez granicę odbył się zgodnie z przepisami prawa. Dokumenty, procedury, przepisy, stawki, terminy - w tym zawodzie to codzienność. Pensje zależą od doświadczenia i miejsca pracy.

Zgodnie z ustawą Prawo celne agentem celnym jest osoba wpisana na listę agentów celnych. Nie trzeba zdawać państwowych egzaminów. Na listę agentów celnych wpisuje się osobę, jeżeli spełnia następujące warunki:

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;
  • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
  • wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

Jak można spełnić wymóg posiadania kwalifikacji lub doświadczenia w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych? Ten warunek uznaje się za spełniony, jeżeli osoba wnioskująca o wpis na listę agentów celnych posiada:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie, lub
  • co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych albo
  • decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego nabytych w innym państwie Unii Europejskiej

Przez doświadczenie w sprawach celnych należy rozumieć okres zawodowego wykonywania przed organem celnym czynności określonych przepisami prawa celnego lub okres nauki w szkołach policealnych, przygotowującej do wykonywania takich czynności, w przypadku ukończenia go nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis.

Wniosek o wpis na listę agentów celnych należy wysłać do Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. (wzór wniosku oraz wymagane dokumenty)

Lista agentów celnych jest prowadzona przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Wpis na listę agentów celnych obejmuje numer i datę wpisu oraz imię i nazwisko. >>

Ile zarabia się w tym zawodzie? Początkujący agent celny może liczyć na pensję rzędu do 3300 złotych brutto. Połowa agentów zarabia pomiędzy 3300 a 5275 złotych brutto. 25 proc. najlepszych agentów zarabia powyżej tych kwot (dane za: wynagrodzenia.pl).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 139)