Dodatek funkcyjny będzie ustalany jako kwota odpowiadająca dotychczasowej wysokości stawki przypisanej do konkretnego stanowiska, a nie zgodnie z odrębną tabelą stawek.
To jedna ze zmian, które znalazły się w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Miałoby ono wejść w życie najpóźniej 19 maja br. Wtedy bowiem, na mocy nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm), utraci moc obecne rozporządzenie.
W nowym brzmieniu ma ono dopasować regulacje do zmian wprowadzonych nowelą. Uchyliła ona możliwość zatrudniania pracowników samorządowych na stanowiskach doradcy lub asystenta. Tytuły te znikną z załączników, w których pogrupowano stanowiska i tabele kwot minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Pojawią się w nich za to nowe stanowiska, m.in. administratora bezpieczeństwa informacji, co wynika z wejścia w życie (25 maja br.) unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Do rangi stanowisk urzędniczych awansują też archiwiści i kierownicy archiwum, obecnie wymieni w grupie stanowisk pomocniczych i obsługi. To zaś będzie się wiązało z koniecznością stosowania procedury naboru podczas zatrudniania oraz koniecznością spełnienia wymogów w zakresie kwalifikacji. Dotychczas było to wykształcenie średnie, a po zmianach na stanowiska urzędowe wymagane będzie wykształcenie wyższe.
Stąd też przewidziano przepisy przejściowe, które gwarantują pracownikom zatrudnionym w dniu wejścia w życie rozporządzenia prawo pozostania na stanowisku w sytuacji, w której nie spełnialiby tych wymogów.
Zmiany mają dotyczyć też przepisów regulujących wynagrodzenie prowizyjne, które może być przyznane za czynności związane z egzekucją należności. Jak przekonuje resort, zasady doprecyzowano w taki sposób, aby nie było wątpliwości co do możliwości wypłaty wynagrodzenia więcej niż jednej osobie, jeżeli tą samą sprawą egzekucyjną zajmuje się więcej niż jeden urzędnik. Do tej pory rodziło to wątpliwości interpretacyjne.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji publicznych