Oto druga część komentarza do zmian w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców, tj. w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w ustawie o cudzoziemcach. Komentowane zmiany weszły w życie 1 stycznia 2018 r. i zostały wprowadzone ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1543). Dotyczą one w szczególności procedury oświadczeniowej i wprowadzenia nowego zezwolenia na pracę sezonową, ale także zasad wydawania zwykłych zezwoleń na pracę oraz zwiększenia kar dla pracodawców za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców.
Pierwsza część komentarza, która ukazała się w tygodniku Kadry i Płace 18 stycznia 2018 r. (DGP nr 13/2018), poświęcona była zmianom do zwykłych zezwoleń na pracę i zasadom wydania zezwoleń na pracę sezonową. Niniejsza, druga część komentarza dotyczy pozostałych przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r., tj. w szczególności procedury oświadczeniowej, przepisów przejściowych i zwiększenia kar dla pracodawców za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców, a także zmian do ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 ze zm.).