Od zawsze marzyłeś o służbie w formacjach uzbrojonych, a o mundurze policyjnym śniłeś już w dzieciństwie? Jeśli pomyślnie przejdziesz procedurę kwalifikacyjną, twoje pragnienia mogą się zmaterializować.

Wymagania ogólne

Służbę w policji może pełnić obywatel polski, który cieszy się nieposzlakowaną opinią i wykazuje patriotyczną postawę. Musi korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, charakteryzujących się specyficzną dyscypliną. Ponadto powinien posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. Spełnienie tych wymogów pozwala zainteresowanemu na rozpoczęcie starań o przyjęcie do służby.

Początkowy etap rekrutacji

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia niezbędnej dokumentacji przez kandydata. Mowa tu o:

  •  podaniu o przyjęcie do służby w policji skierowane do komendanta wojewódzkiego (stołecznego) policji. W dokumencie należy podać konkretną jednostkę policji, w której aplikant chciałby pełnić służbę;
  •  wypełnionym kwestionariuszu osobowym (tylko część A i B) - druki są dostępne w każdej komendzie oraz na policyjnych stronach internetowych (np. TUTAJ);
  •  kserokopiach dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności – należy udostępnić także oryginały do wglądu;

Dokumenty można złożyć w dowolnej komendzie wojewódzkiej (stołecznej) policji. Należy wówczas mieć przy sobie dowód osobisty, a przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej – także książeczkę wojskową.

Proces kwalifikacyjny

Poza złożeniem powyższych dokumentów, starający się o przyjęcie do służby musi pomyślnie przejść wieloetapowy proces kwalifikacyjny, na który składają się:

Sprawdzian wiedzy

Wiedza kandydatów jest sprawdzana za pośrednictwem testu składającego się z 40 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Dotyczą one funkcjonowania poszczególnych organów władzy (ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej), a także obejmują zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Test opracowuje Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (przykładową bazę pytań znajdziesz TUTAJ).

Test nie jest czynnikiem decydującym o przejściu do następnego etapu – przechodzą do niego wszyscy kandydaci, niezależnie od zdobytej liczby punktów. Niemniej jednak, lepszy wynik może zadecydować o wyższym miejscu w ostatecznym rankingu.

Test sprawności fizycznej

Przed rozpoczęciem tego etapu, kandydat ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wykonywania ćwiczeń. Musi to zrobić w terminie nieprzekraczającym 14 dni przed przystąpieniem do testu. W ramach ostatniego należy pokonać tor przeszkód w maksymalnie 41 sekund – dla mężczyzn i dla kobiet przewidziano te same progi punktowe.

Badania psychologiczne

Ich celem jest sprawdzenie predyspozycji intelektualnych i emocjonalnych do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych. Badania są przeprowadzane z użyciem metody Multiselect i obejmują indywidualny test komputerowy oraz rozmowę z psychologiem na temat doświadczeń oraz zdolności kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna

Warunkiem przejścia do tego etapu jest zdobycie minimalnie 36 punktów w częściach poprzednich. Rozmowa kwalifikacyjna ma umożliwić bliższe poznanie kandydata, a także ocenienie jego motywacji do podjęcia służby.

Komisja lekarska

W ramach tej części postępowania, kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim, pozwalającym określić jego psychiczną i fizyczną zdolność do pracy w policji.

Ankieta bezpieczeństwa osobowego

Wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego jest tożsame z zainicjowaniem procesu postępowania sprawdzającego, które ma na celu przede wszystkim ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmie zachowania tajemnicy i może uzyskać dostęp do informacji niejawnych. Druk ankiety można znaleźć w komendach policji lub pobrać ze strony internetowej.

Zasady punktowania

Podczas postępowania kwalifikacyjnego można zdobyć maksymalnie 240 punktów, w tym:

  • za test wiedzy - 40 punktów;
  •  za test sprawności fizycznej - 60 punktów;
  •  za test psychologiczny - 60 punktów.

Punktowaniu podlegają też stopień wykształcenia i umiejętności kandydatów:

• wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania - 4 punkty;

• wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) - 4 punkty;

• wykształcenie wyższe (mgr lub równorzędne) - 6 punktów;

• wykształcenie wyższe (mgr lub równorzędne) o kierunku przydatnym dla służby w Policji;

(prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) - 8 punktów;

• posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 4 punkty;

posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego;

nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 punkty;

posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej - 2 punkty;

• posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C” - 2 punkty.

Końcowy etap kwalifikacji zawodowej

Kandydat, któremu uda się przejść kolejne etapy rekrutacji jest kierowany na 5,5 miesięczne szkolenie zawodowe w jednej ze szkół policyjnych. Wraz z zakończeniem szkolenia, kandydat jest oddelegowywany do pełnienia służby w oddziale prewencji policji. Trwa ona 53 dni i ma służyć adaptacji zawodowej. Po jej sukcesywnym odbyciu, kandydat zaczyna pracować w wybranej przez siebie wcześniej jednostce policji.