Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 20 pracowników nie musi wypłacać wynagrodzenia chorobowego - wyręczy go w tym ZUS.

Każdy pracownik, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu, za czas niezdolności do pracy ma prawo do świadczeń chorobowych, wypłacanych przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Składka do ZUS. Pracownik ma prawo do świadczeń, jeśli co miesiąc opłaca składkę zdrowotną - obowiązkowo (umowa o pracę), albo dobrowolnie (umowa zlecenia, samozatrudnienie - więcej na ten temat czytaj tutaj>>).

Składka zdrowotna wynosi 9 proc. podstawy, czyli płacy minimalnej, pomniejszonej wcześniej o składki na ubezpieczenia społeczne. W związku z tym, że w 2018 roku wynagrodzenie minimalne wzrośnie i wyniesie 2 100 zł, pracownik pełnoetatowy co miesiąc zapłaci z tego tytułu 163,09 zł (1 812,09 zł × 9 proc. = 163,09 zł).

Pracodawca "z własnej kieszeni" opłaca natomiast część składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i na Fundusz Pracy. Koszt zatrudnienia pracownika 2018: Ile pracodawca zapłaci składek do ZUS po podwyżce płacy minimalnej>>

Kiedy pracodawca wypłaca świadczenia chorobowe. Prawo do wypłaty świadczeń chorobowych ma tylko płatnik składek, który na dzień 30 listopada ubiegłego roku zatrudniał co najmniej 20 osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego. Do grona tych osób zalicza się wszystkich pracowników zatrudnionych na umowie o pracę (w tym młodocianych), na umowie agencyjnej, zlecenia czy wykonującej pracę nakładczą oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Natomiast wśród ubezpieczonych nie uwzględnia się między innymi osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych.

W efekcie taki pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie chorobowe przez pierwsze 33 dni choroby, ale w przypadku pracowników powyżej 50. roku życia - tylko przez 14 dni niezdolności do pracy. Przy czym pracownik, który ukończył 50 lat otrzymuje wynagrodzenie chorobowe przez krótszy okres dopiero w roku następującym po ukończeniu 50. roku życia. Jeżeli więc pracownik ukończył 50 lat w tym samym roku, w którym zachorował, to zachowa prawo do wynagrodzenia chorobowego za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy.

Odpowiednio od 34 dnia lub 15 dnia niezdolności do pracy ZUS wyręcza pracodawcę i wypłaca osobom ubezpieczonym zasiłek chorobowy. Większość chorych pracowników otrzyma wynagrodzenie i zasiłek w wysokości 80 procent normalnego wynagrodzenia, które ulegają jednak obniżeniu do 70 proc., gdy chory przebywa w szpitalu. Na 100 proc. świadczenia mogą liczyć tylko ofiary wypadku przy pracy, chore kobiety w ciąży i osoby oddające komórki bądź narządy. Więcej o zasiłku chorobowym za pobyt w szpitalu czytaj tutaj>> Zasiłek chorobowy można pobierać przez okres nie dłuższy niż 182 dni, a w przypadku gruźlicy oraz gdy niezdolność do pracy przypada na okres ciąży - przez maksymalnie 270 dni.

Natomiast pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 20 pracowników, mają obowiązek przekazać ZUS dokumentację niezbędną do wypłaty zasiłku chorobowego. Pracownik zatrudniony w małej firmie od pierwszego dnia choroby otrzymuje więc świadczenie z Zakładu. Jakie jeszcze świadczenia poza wynagrodzeniem i zasiłki otrzyma pracownik, dowiesz się tutaj>>