Jestem przedsiębiorcą. Podpisałem kontrakt ze sp. z o.o. Po pewnym czasie okazało się, że spółka ta znalazła się bez zarządu (wcześniej był on jednoosobowy). Z aktualnego odpisu z KRS wynika również, że nie ustanowiono żadnego prokurenta czy pełnomocnika. Spółka nie zapłaciła mi wynagrodzenia za wykonane prace budowlane, i to niebagatelną dla mnie kwotę ok. 60 tys. zł. Czy w tej sytuacji zasadne będzie wnoszenie powództwa o zapłatę przeciwko temu podmiotowi?
Tak, czytelnik może wnieść pozew o zapłatę. Jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.) nie może prowadzić swoich spraw z braku zarządu, to sąd – np. w sprawie o zapłatę – powinien ustanowić dla niej kuratora. Taką osobę powołuje sąd rejestrowy właściwy dla siedziby spółki.
Reklama
Kurator wyznaczony przez sąd powinien postarać się niezwłocznie o powołanie zarządu, a w razie potrzeby – o likwidację sp. z o.o.

Reklama
Gdyby zaś spółka nie miała zarządu, a sąd nie zawiesił postępowania w celu zwrócenia się do właściwego KRS o powołanie kuratora dla niej, wtedy to postępowanie będzie dotknięte nieważnością. Sąd odwoławczy weźmie ten zarzut pod uwagę z urzędu (czyli bez jego podniesienia przez apelującego).
Przekładając powyższe na problem czytelnika: powinien on już w pozwie o zapłatę (ewentualnie w oddzielnym piśmie) wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla pozwanej sp. z o.o.
Konieczne jest jednak, aby wnioskodawca uprawdopodobnił, że spółka ta nie ma organu powołanego do jej reprezentacji. Nie jest tu wystarczające samo gołosłowne twierdzenie zgłaszającego. W tym konkretnym przypadku czytelnik powinien załączyć do wniosku aktualny odpis z KRS tej spółki, z którego będzie wynikało, że podmiot ten nie ma organu powołanego do reprezentacji. Jest to ważne, ponieważ w sytuacji, w której kurator zostanie ustanowiony w braku owego uprawdopodobnienia, uzasadniony będzie zarzut nieważności postępowania na skutek pozbawienia strony obrony swych praw (w opisywanym przypadku – przez pozwaną sp. z o.o.). Analogicznie należy potraktować przypadek, w którym – mimo wniosku powoda i istnienia ku temu przesłanek – sąd nie ustanowi kuratora.
Reasumując: brak organu powołanego do reprezentacji sp. z o.o. nie stoi na przeszkodzie, aby czytelnik zainicjował proces przeciwko niej. Trzeba jednak, najlepiej już w pozwie (ale brak jest przeszkód, aby nastąpiło to w oddzielnym piśmie), złożyć wniosek o ustanowienie kuratora dla owego podmiotu. Jeżeli kurator zostanie ustanowiony, to on będzie działał w imieniu tej spółki z o.o. Będzie sprawował swoją funkcję do chwili, aż powołany zostanie organ uprawniony do jej reprezentacji.
WAŻNE
W sytuacji kiedy spółka z o.o. nie ma zarządu, jej kontrahent może wystąpić o ustanowienie dla tej spółki kuratora.
WZÓR
Płock, 29 września 2017 r.
Sąd Rejonowy w Płocku
V Wydział Gospodarczy
Powód: Ksawery Iksiński
prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą Usługi Budowlane Ksawery Iksiński
Pozwana: Y spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku
w sprawie o zapłatę
Sygn. akt V GC 00/17
WNIOSEK O USTANOWIENIE KURATORA
Wnoszę o:
ustanowienie kuratora dla pozwanej spółki Y sp. z o.o. z siedzibą w Płocku i w tym celu zwrócenie się przez tutejszy sąd do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS o jego powołanie.
Uzasadnienie
Wyżej wymieniona spółka nie posiada organu uprawnionego do jej reprezentacji.
Dowód: informacja z 29 września 2017 r. odpowiadająca aktualnemu odpisowi z KRS ww. spółki.
Jest ona zaś pozwaną w przedmiotowej sprawie o zapłatę.
Natomiast Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS jest sądem rejestrowym miejscowo właściwym dla siedziby pozwanej spółki. Jest to zatem właściwy sąd do powołania kuratora dla tej spółki.
Z tych względów, wniosek jako uzasadniony, zasługuje na uwzględnienie.
W załączeniu:
– odpis wniosku,
– dokument z poz. „Dowód”.
..................................
(Ksawery Iksiński)
Podstawa prawna
Art. 379 pkt 5 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.).
Art. 42 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).