Gdy pracownik przenosi się z jednej organizacji pracowniczej do drugiej, firma jest obowiązana do konsultacji z nią zamiaru wypowiedzenia mu umowy – orzekł Sąd Najwyższy.Ewa B. była zatrudniona w banku A. na podstawie umowy o pracę. Jej pracodawca zdecydował o zwolnieniu jej z pracy za wypowiedzeniem. Ponieważ kobieta była członkinią związku zawodowego, zgodnie z obowiązkiem zapisanym w art. 38 kodeksu pracy, pracodawca przeprowadził z nim konsultację wypowiedzenia. Odpowiedź była wprawdzie negatywna, ale bank nie zmienił swojej decyzji.
Jednak złożenie wypowiedzenia odwlekło się znacznie w czasie. Ewa B. bowiem nagle zachorowała i poszła na zwolnienie lekarskie, które trwało prawie półtora roku. Po powrocie czekało na nią oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy. Ale pracownica złożyła do sądu odwołanie, wskazując, że firma nie dopełniła obowiązku konsultacji wypowiedzenia ze związkiem zawodowym. Okazało się bowiem, że na prawie pół roku przed zakończeniem zwolnienia Ewa B. zmieniła organizację związkową, zapisując się do ogólnopolskiego związku zawodowego. A z nim pracodawca już nie konsultował zwolnienia B., mimo że o zmianie członkostwa został poinformowany.
Pracodawca wskazywał, że dopełnił obowiązku, konsultując zwolnienie pracownicy ze związkiem, którego była członkiem w chwili podejmowania zamiaru wypowiedzenia. Zarzucił też pracownicy nadużycie prawa – celową „zmianę barw”.
Sądy jednak nie przyjęły argumentacji pracodawcy i zasądziły na rzecz B. żądane odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy. Apelację i skargę kasacyjną banku także oddalono.
– Sytuacja na rynku pracy, stosunki między pracodawcami a pracownikami kształtują się dziś niezwykle dynamicznie i to należy mieć na uwadze, oceniając postępowanie pracodawcy. Tu mamy do czynienia z bardzo długim okresem pomiędzy powzięciem zamiaru wypowiedzenia a złożeniem oświadczenia woli przez pracodawcę. W takim okresie może dojść do różnych zmian, także po stronie pracodawcy, które mogą pozbawić podstaw wypowiedzenia. To powoduje, że pracodawca powinien jednak skonsultować zamiar zwolnienia pracownicy z kolejną organizacją związkową – powiedział sędzia Krzysztof Staryk.
Zarazem SN podkreślił, że takie rozstrzygnięcie nie oznacza aprobaty dla ewentualnych nadużyć, o których wspominał jeszcze w skardze kasacyjnej pracodawca. Ale w tej sprawie nie mogło do nich dojść, bo zmiana członkostwa i przejście do nowego związku zawodowego nastąpiły kilka miesięcy przed powrotem pracownicy ze zwolnienia lekarskiego.
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Najwyższego z 5 października 2017 r., sygn. akt I PK 270/16.