Emeryt i rencista na umowie zlecenia mogą dorabiać bez ograniczeń, dodatkowe zarobki rolnika nie mogą natomiast przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zarówno osoby pobierające świadczenia z ZUS, jak i rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podjąć pracę, ale ich zarobki nie mogą przekroczyć ustawowych pułapów. Zobacz, kiedy rolnik dostanie zasiłek chorobowy>>

Ile dorobi emeryt i rencista? Emerytowi lub osobie pobierającej rentę z ZUS (oto 5 rodzajów renty, jaką możesz otrzymać z ZUS>>) i zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, przekroczenie progów grozi zmniejszeniem lub wstrzymaniem wypłaty świadczenia. Limity w tym wypadku wynoszą:

  • do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – wypłacane jest całe świadczenie,
  • od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – świadczenie zmniejsza się o kwotę, o jaką osiągany przychód przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnych zmniejszeń ustalonych dla danego rodzaju świadczeń,
  • powyżej 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – zawiesza się wypłatę świadczenia.

Przeciętne wynagrodzenie ustala prezes GUS na poprzedni kwartał w danym roku kalendarzowym - w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosło 4 353,55 zł i w związku z tym od 1 czerwca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku emeryci i renciści mogą dorobić miesięcznie:

• do 3 047,50 zł brutto - bez zmniejszenia świadczenia,
• od 3 047,50 do 5 659,70 zł – świadczenie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
• powyżej 5 659,70 brutto – ZUS zawiesi wypłatę emerytury lub renty.

Natomiast do emerytury lub renty można dorabiać bez ograniczeń, jeśli dodatkowe przychody nie są objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi - chodzi między innymi o umowę o dzieło, umowę agencyjną lub umowę zlecenia, gdy rencista jest uczniem lub studentem i nie ukończył 26 lat. Ustawowe limity dorabiania nie obowiązują także osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą one bowiem osiągać przychody dowolnej wysokości.

W przypadku rencistów, bez ograniczeń mogą dorabiać ci, którzy pobierają rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz inwalidzi wojenni.

Ile dorobić mogą rolnicy? Dodatkowe zatrudnienie mogą także podjąć osoby ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ale nie może być to umowa o pracę - rolnik zostaje wtedy objęty obowiązkowym ubezpieczeniem ZUS, co powoduje z kolei utratę uprawnień w KRUS.

Natomiast od 2015 roku wprowadzono możliwość podwójnego ubezpieczenia (w KRUS i w ZUS) w przypadku pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Rolnik może też pracować w radach nadzorczych. Pewne wątpliwości wzbudza jednak sposób rozliczenia>>

Przychód z tytułu dodatkowej umowy rolnika nie może, w rozliczeniu miesięcznym, przekroczyć kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2017 roku pensja minimalna wynosi 2000 zł, rolnik może więc dorobić 1000 zł brutto bez utraty ubezpieczenia w KRUS - jeśli jednak przekroczy tą kwotę, zostanie zostanie przymusowo wyłączony z ubezpieczenia w KRUS. Od 2018 roku płaca minimalna ma wynosić 2080 złotych>>

Dorabiający rolnik może w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając odpowiednie oświadczenie w tej sprawie w KRUS.