Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało rozporządzenie z ostatecznymi wysokościami minimalnych stawek wynagrodzenia w 2018 roku. Najmniej zarabiający otrzymają 2100 zł brutto lub 13,70 zł brutto za godzinę pracy.

W czerwcu rząd zaproponował, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku wynosiło 2080 zł brutto. Oznaczało to wzrost o 80 zł w stosunku do 2017 roku. Jednocześnie Rada Ministrów zaproponowała, aby minimalna stawka godzinowa w 2018 r. wynosiła 13,50 zł brutto, czyli o 50 groszy więcej niż obecnie.

Ostatecznie nie doszło jednak do porozumienia ze związkowcami i przedstawicielami pracodawców w ramach Rady Dialogu Społecznego. W opublikowanym dziś rozporządzeniu Ministerstw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czytamy: „W terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2018 r. na forum Rady Dialogu Społecznego. Wobec powyższego, zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy, Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września br.”

Ministerstwo proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku wynosiło 2100 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 13,70 zł brutto.

Płaca wyższa niż obligatoryjne minimum

Zgodnie z prawem minimalna podwyżka najniższego wynagrodzenia powinna wynieść 49 zł i 30 gr w przypadku stawki godzinowej.

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, „uwzględniając sytuację na rynku pracy, optymistyczne prognozy wzrostu gospodarczego oraz poziom wskaźników makroekonomicznych, proponuje się podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2018 r. do kwoty 2100 zł, co oznacza wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 5 proc. oraz relację do prognozowanego na 2018 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 47,3 proc.”.

Skutki podniesienia płacy minimalnej

Na podniesieniu płacy minimalnej zyska ok. 1,4 mln pracowników otrzymujących
wynagrodzenie w wysokości obowiązującej na rok 2017 płacy minimalnej.

Jednocześnie, jak szacuje MRPiPS ok. 1,9 mln przedsiębiorstw (w tym ok. 1,8 mln mikroprzedsiębiorstw) zwiększy całkowite koszty pracy.

W odniesieniu do płacy minimalnej ustala jest także wysokość wynagrodzeń (m.in. duchownych i skazanych), składek i świadczeń. Ministerstwo oszacowało, że z tego tytułu do budżetu państwa w 2018 roku wpłynie mniej o około 164 mln zł . Z kolei podniesienie stawki godzinowej to ubytek w budżecie rzędu ok. 6 mln zł.

Z wyliczeń Ministerstwa wynika również, że podniesienie stawki minimalnej oznacza negatywny wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców. W 2018 roku duże przedsiębiorstwa stracą 374 mln zł, a MSP ponad 1,3 mld zł. Stracą także instytucje publiczne, które na podwyżki wydadzą 501 mln zł. Sytuacja rodzin poprawi się z kolei o ponad 1,1 mld zł.

Wpływ na rynek pracy

Ministerstwo prognozuje dwa możliwe scenariusze dotyczące wpływu bezrobocia na rynek pracy. Z jednej strony w Ocenie Skutków Regulacji czytamy: „Na podstawie analizy tendencji na polskim rynku pracy można stwierdzić, że wysokość płacy minimalnej w Polsce nie wpływała negatywnie na popyt na pracę. Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego, wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia”. Z drugiej jednak może okazać się, że: „część osób, które wcześniej nie pracowały może doświadczyć trudności ze znalezieniem zatrudnienia, natomiast w stosunku do osób pracujących może wystąpić trudność w utrzymaniu tego zatrudnienia.