Rząd przyjął przygotowany przez MSWiA projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Celem zmian jest uproszczenie przepisów dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców spoza UE z uwagi na przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa.
Nowe przepisy objęłyby pracowników kadry kierowniczej, specjalistów, a także stażystów. Jednak nie wszyscy będę mogli z nich skorzystać. Wprowadzono bowiem wymóg wcześniejszego zatrudnienia w ramach tej samej firmy. W przypadku pracowników będzie to minimum 12 miesięcy, a stażystów co najmniej 6 miesięcy.
Z wnioskiem o takie zezwolenie będzie mógł wystąpić zakład przyjmujący obcokrajowca do pracy w ramach wewnętrznego przeniesienia. Zezwolenie na pobyt czasowy będzie mogło zostać wydane na maksymalnie 3 lata, a w przypadku stażystów na rok. Po upływie tego czasu osoby te będą musiały opuścić Polskę, chyba że będą upoważnione do pozostania w naszym kraju na innej podstawie.
W projekcie przewidziano też możliwość ustanowienia limitów zezwoleń na pobyt czasowy, jakie mogą być udzielone cudzoziemcom chcącym pracować w naszym kraju. Limity miałyby obejmować poszczególne województwa, zawody czy rodzaje umów. Przy ich określaniu mają być uwzględniane potrzeby rynku pracy, bezpieczeństwo państwa oraz zasada komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Sejmu