Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego trzeba będzie zawierać z młodocianym w terminie przyjęć kandydatów do branżowych szkół I stopnia (które zastąpią obecne szkoły zawodowe).
Pracodawcy zatrudniający osoby, które ukończyły 16 lat, a nie przekroczyły 18. roku życia, będą mogli kierować je do wspominanych szkół w celu dokształcenia teoretycznego. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Ma ono wejść w życie 1 września 2017 r.
Nowe przepisy dostosowują obowiązujące regulacje w zakresie zatrudniania osób w wieku 16–18 lat do zmian wynikających z reformy systemu edukacji. Od roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się wygaszanie gimnazjów (nie będzie prowadzona rekrutacja do nich). Jednocześnie zgodnie z art. 162 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa stanie się branżową szkołą I stopnia (od 1 września 2017 r.). Dlatego konieczne stało się zaktualizowanie przepisów dotyczących np. wspomnianego kierowania na dokształcenie teoretyczne lub terminu zawarcia umowy w celu przygotowania zawodowego. Dodatkowo dostosowano też przepisy dotyczące np. przedłużania czasu trwania nauki zawodu u pracodawcy w razie nieotrzymania promocji do następnej klasy szkoły branżowej oraz zdawania egzaminu kwalifikacyjnego, którego efektem jest uzyskanie tytułu czeladnika.
Projekt ujednolica też przepisy dotyczące przyuczania młodocianego do wykonywania określonej pracy (co do zasady może ono trwać od trzech do sześciu miesięcy). W przypadku uczestników Ochotniczych Hufców Pracy czas ten będzie mógł być jednak wydłużony do ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej (a nie jak obecnie – do końca gimnazjum; w praktyce zatem okres ten skróci się o rok).
Rozporządzenie zawiera też przepisy przejściowe. Zgodnie z nimi do młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli dokształcanie teoretyczne w zasadniczej szkole zawodowej, ośrodku dokształcenia i doskonalenia zawodowego lub u pracodawcy przed 1 września 2017 r., zastosowanie będą miały przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego i ich wynagradzania (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 232) w jego dotychczasowym brzmieniu. Takie regulacje będą też dotyczyć uczniów gimnazjów, którzy po 1 września 2017 r. będą odbywać przyuczenie do wykonywania zawodu (aż do ostatecznego wygaszenia tych placówek w 2019 r.).
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji