Od początku tego roku regionalne jednostki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zmieniają swój sposób działania. Stają się miejscem bezpośredniej pomocy dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, pracodawców oraz organizacji pozarządowych.
Dotychczas podstawową rolą oddziałów funduszu było realizowanie zadań wynikających z ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046), a także programów uruchamianych przez zarząd PFRON.
Teraz ulega to zmianie, bo oddziały mają podejmować działania prowadzące do włączenia osób niepełnosprawnych do życia społecznego i zawodowego dzięki współpracy oraz wymianie informacji z jednostkami samorządu terytorialnego, pracodawcami i placówkami edukacyjnymi.
– Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pełne wsparcie informacyjne, a pracodawcy na efektywną pomoc w otrzymaniu dofinansowania na zatrudnienie pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi – mówi Anna Skupień, dyrektor oddziału wielkopolskiego PFRON.
Dodaje, że jednym z nowych działań są bezpłatne szkolenia dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy mają trudności w obsłudze systemu dofinansowań i refundacji (SODiR). Są to specjalne warsztaty, które mają pomóc w przejściu z papierowej formy ubiegania się o wsparcie na formę elektroniczną. W trakcie szkoleń pracodawcy mogą uzyskać informacje o stronie technicznej, np. wymaganiach sprzętowych i oprogramowaniu potrzebnych do obsługi SODiR. Ponadto pracownicy oddziałów PFRON pomagają w wypełnianiu wniosków o dopłaty do wynagrodzeń.