Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - podała w czwartek kancelaria prezydenta. Ustawa m.in. wprowadza przepisy z unijnej dyrektywy. Umożliwia też nakładanie kar na związki przedsiębiorców.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie przepisy do unijnej dyrektywy, której celem jest m.in. nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień do skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewniania należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego w UE. Środkiem do uzyskania tego celu ma być ustanowienie minimalnego zakresu uprawnień organów krajowych.

Zgodnie z ustawą wprowadzone mają zostać m.in. nowe przepisy dotyczące Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przewidują one m.in. pięcioletnią kadencję prezesa UOKiK i określają zamknięty katalog przesłanek, na podstawie których będzie mógł zostać odwołany przez premiera przed końcem kadencji. Wśród tych przesłanek znalazły się m.in.: skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; pozbawienie praw publicznych; złożenie rezygnacji; utrata obywatelstwa polskiego; choroba stwierdzona orzeczeniem lekarskim lub inna przeszkoda trwale uniemożliwiająca wykonywanie zadań. Prezes UOKiK może zostać ponownie powołany tylko raz.

Ustawa umożliwia nakładanie kar na związki przedsiębiorców. Zakłada także zmianę sposobu ustalania kary za naruszenie prawa konkurencji poprzez zastąpienie jej maksymalnego pułapu określonego kwotowo pułapem określonym jako procent obrotu (kara pieniężna nie większa niż 3 proc. obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary). Ponadto ma być możliwe nałożenie kary pieniężnej w przypadku, gdy przedsiębiorca, choćby nieumyślnie, nie wykonuje decyzji prezesa UOKiK.

W celu przymuszenia przedsiębiorców do wykonania nałożonych na nich obowiązków prezes UOKiK w myśl ustawy mógłby nałożyć w drodze decyzji okresową karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 5 proc. dziennego średniego obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary za każdy dzień opóźnienia.

Przepisy zakładają ponadto możliwość nakładania przez prezesa UOKiK środków ingerujących w strukturę przedsiębiorcy lub przedsiębiorców (tzw. środki strukturalne). Prezes UOKiK miałby móc skorzystać z tego narzędzia jedynie w wyjątkowych okolicznościach, tj. w sytuacji, gdy inne środki mogłyby okazać się nieskuteczne lub też gdy byłyby równie skuteczne, lecz bardziej uciążliwe dla przedsiębiorcy.

W ramach nowelizacji innych ustaw przepisy z ustawy przewidują możliwość świadczenia przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług logistycznych dotyczących sprzętu, urządzeń, pojazdów itp. służących zwiększaniu, utrzymaniu lub poprawie możliwości funkcjonalnych osób niepełnosprawnych. Na zlecenie PFRON Agencja będzie mogła też kupować taki sprzęt i urządzenia.

Ustawa wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia, za wyjątkiem przepisów dotyczących RARS, które wchodzą w życie w dniu następnym po ogłoszeniu.(PAP)

wkr/ drag/