Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dostosowującym polskie prawo do unijnej dyrektywy. Projekt wprowadza m.in. 5-letnią kadencję prezesa UOKiK, którego wcześniejsze odwołanie będzie możliwe tylko w określonych przypadkach.

Jak poinformowała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, projekt dostosowuje przepisy do unijnej dyrektywy, która ma na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnienia do skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego w UE. Wprowadzone zostaną m.in. nowe przepisy dotyczące zadań Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Projekt ma wdrożyć do polskiego prawa dyrektywę UE mającą na celu zwiększenie skuteczności egzekwowania unijnych reguł konkurencji na rynku wewnętrznym przez krajowe organy ochrony konkurencji poszczególnych państw członkowskich. Środkiem do uzyskania tego celu ma być ustanowienie minimalnego zakresu uprawnień organów krajowych.

Projekt noweli wprowadza m.in. pięcioletnią kadencję prezesa UOKiK i określa zamknięty katalog przesłanek, na podstawie których będzie mógł być odwołany przez premiera przed końcem kadencji. Wśród tych przesłanek znalazło się m.in. skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; pozbawienie praw publicznych; złożenie rezygnacji; utrata obywatelstwa polskiego oraz choroba stwierdzona orzeczeniem lekarskim lub inna przeszkoda, trwale uniemożliwiająca wykonywanie zadań.

Nowe przepisy, wraz z wprowadzeniem 5-letniej kadencji szefa UOKiK, mają zapewnić większą niezależność prezesa urzędu i pozwolić na planowanie polityki ochrony konkurencji i konsumentów w dłuższej perspektywie.

Zaproponowano również ograniczenie, zgodnie z którym prezes UOKiK może zostać ponownie powołany tylko raz.

Projekt umożliwia nakładanie kar na związki przedsiębiorców. Zakłada też zmianę sposobu ustalania kary za naruszenie prawa konkurencji poprzez zastąpienie jej maksymalnego pułapu określonego kwotowo pułapem określonym jako procent obrotu (kara pieniężna nie większa niż 3 proc. obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary). Ponadto ma być możliwe nałożenie kary pieniężnej w przypadku, gdy przedsiębiorca choćby nieumyślnie nie wykonuje decyzji prezesa UOKiK.

W celu przymuszenia przedsiębiorców do wykonania nałożonych na nich obowiązków prezes UOKiK będzie mógł nałożyć w drodze decyzji okresową karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 5 proc. dziennego średniego obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary za każdy dzień opóźnienia.

W projekcie zaproponowano też możliwość nakładania przez prezesa UOKiK środków ingerujących w strukturę przedsiębiorcy lub przedsiębiorców (tzw. środki strukturalne). Prezes UOKiK będzie mógł skorzystać z tego narzędzia jedynie w wyjątkowych okolicznościach, tj. w sytuacji, gdy inne środki mogłyby okazać się nieskuteczne lub też gdy byłyby równie skuteczne, lecz bardziej uciążliwe dla przedsiębiorcy.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski