Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę, która wdraża unijne przepisy, by pomóc w zapobieganiu dyskryminacji konsumentów pragnących kupić produkty lub usługi w innym kraju UE, oraz umożliwia prezesowi UOKiK dostęp do tajemnicy skarbowej i bankowej.

Jak czytamy w poniedziałkowym komunikacie Kancelarii Prezydenta RP, unijne przepisy nakładają na państwa członkowskie obowiązek, m.in. wyznaczenia na gruncie przepisów krajowych organu, który będzie odpowiedzialny za egzekwowanie naruszeń przepisów unijnych, oraz określenie podmiotu powołanego do udzielania pomocy konsumentom w zakresie wynikającym z ich stosowania.

"Nowelizacja zakłada, iż organem tym będzie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów. W pozostałym zakresie obowiązek ten będzie spoczywał na sądach powszechnych" - czytamy w komunikacie.

Organem odpowiedzialnym za udzielanie konsumentom praktycznej pomocy w przypadku sporu między konsumentem a przedsiębiorcą będzie działający przy prezesie UOKiK Punkt Kontaktowy ds. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich.

Nowela ma również na celu uelastycznienie struktury organizacyjnej UOKiK, poprzez rezygnację ze wskazania w ustawie siedzib delegatur UOKiK oraz dookreślenie, że prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje urzędowi statut określający jego organizację oraz zadania i rozmieszczenie delegatur urzędu.

"Zmianie ulegnie skład działającej przy Prezesie UOKiK Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów – w skład Rady wchodzić będzie 16 rzeczników konsumentów, po jednym z każdego województwa" - czytamy.

Ponadto, wprowadzone zmiany umożliwiają również szefowi UOKiK dostęp do tajemnicy skarbowej oraz tajemnicy bankowej na potrzeby prowadzonych postępowań.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 5–8, 11 i 12, art. 4 pkt 1 oraz art. 5–8, które wchodzą w życie po upływie czterech miesięcy od dnia ogłoszenia.