Tak twierdzi Konfederacja Lewiatan w opinii do projektu nowelizacji kodeksu cywilnego zmieniającego zasady rękojmi. Projekt, który jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie, przewiduje dodanie art. 5682. Stanowi on, że jeżeli kupującym jest konsument, termin odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi biegnie na nowo od dnia wymiany wadliwej rzeczy na wolną od wad.

– Mimo że intencją ustawodawcy jest ewidentnie wzmocnienie pozycji konsumenta, niezamierzonym skutkiem zmian prawnych będzie prawdopodobnie pogorszenie jego sytuacji w praktyce, gdyż przedsiębiorcy będą starali się unikać wymiany towaru, dokonując w pierwszej kolejności napraw – zwraca uwagę Lewiatan. – Choć zgodnie z art. 560 par. 2 k.c. konsument ma prawo żądania innego niż zaproponowany przez sprzedawcę sposobu usunięcia wady, to sprzedawca będzie podnosił, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę – prognozuje organizacja.
Według Lewiatana projektowana regulacja niesie ryzyko, że zmiana będzie prowadziła do nadużyć po stronie konsumentów. Zdaniem projektodawców z punktu widzenia producentów towarów ustawa może mieć niewielki ujemny wpływ na ich przychody lub koszty, w sytuacji gdy byliby oni zobowiązani do kilkukrotnych wymian towaru na wolny od wad na żądanie tego samego konsumenta. Jednak w opinii Lewiatana jest to prawda tylko w odniesieniu do dużych przedsiębiorców. W przypadku mikro oraz małych i średnich firm negatywne konsekwencje mogą być duże. Dlatego organizacja proponuje, by w pewnym momencie sprzedawca mógł przerwać łańcuch ciągłych wymian, odstąpić od umowy i zwrócić konsumentowi pieniądze.
Etap legislacyjny
Po I czytaniu w Sejmie