Koszty poniesione na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej można odliczyć w rocznym zeznaniu PIT. Trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Korzystając z komunikacji miejskiej, promowej czy też kolejowej warto kupić bilet okresowy imienny. Dzięki temu istnieje szansa zapłacenia niższego podatku. Ustawa o podatku dochodowym pozwala na zastosowanie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do dochodów uzyskanych ze stosunku pracy.

Pracownik miejscowy lub zamiejscowy

Zgodnie z ustawą o PIT Art. 22 ust. 2 koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

1) wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

2) nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

3) wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;

4) nie mogą przekroczyć łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z Art. 22 ust. 11 jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 2, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Ustawodawca nie zaznaczył jak ma wyglądać oraz co musi zawierać bilet okresowy. Jednocześnie interpretacje Izb Skarbowych nie pozostawiają złudzeń. Aby udokumentować faktycznie poniesione koszty musi się na nich znajdować koszt biletu, imię i nazwisko podatnika w celu wskazania, że to on poniósł te koszty oraz data, która pozwoli na kilku kolejnych biletach stwierdzić, że podatnik korzystał z dojazdów do pracy systematycznie.

Warto pamiętać, że faktura VAT wystawiona do biletu nieimiennego nie daje prawa do odliczenia.
Odliczenia nie można dokonać, jeśli pracodawca zwraca koszty dojazdu do pracy.
W grę nie wchodzi także delegacja.
Ustawa o PIT nie pozwala odliczyć np. dojazdów do pracy własnym autem, TAXI czy innym środkiem transportu nie wymienionym w ustawie.