Wierzyciele i dłużnicy nie będą dołączać do rocznego zeznania załączników PIT/WZ, PIT/WZR, CIT-WZ lub CIT/WZG, dopiero począwszy od rozliczenia za 2023 r. – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP

Odniosło się w ten sposób do zmiany uchwalonej przez Sejm 7 października 2022 r. w nowelizacji ustawy o CIT i innych ustaw. Czeka ona już tylko na podpis prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw.
Zakłada uchylenie przepisów, które dziś zmuszają wierzycieli i dłużników do wypełniania załącznika informującego o wierzytelnościach i zobowiązaniach odpowiednio zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (podatkową stratę). Są to załączniki: PIT/WZ, PIT/WZR, CIT-WZ lub CIT/WZG.

Uciążliwy obowiązek

Ich wypełnianie jest bardzo żmudne, ponieważ nie można ująć zbiorczo wymaganych przez fiskusa informacji. Trzeba informować urząd skarbowy o każdej fakturze zmniejszającej podstawę opodatkowania (u wierzyciela), a także zwiększającej ją (u dłużnika). Obaj muszą więc z osobna podawać: wartość każdej wierzytelności (zobowiązania), nazwę dłużnika (wierzyciela) i jego NIP, numer i datę wystawienia faktury (rachunku, umowy), datę upływu terminu zapłaty.
Jeżeli przykładowo podatnik ma pięć wierzytelności wynikających z pięciu faktur, a dłużnik odpowiednio pięć zobowiązań, to każdy z nich musi szczegółowo poinformować o nich w załączniku dołączanym do zeznania. Jeżeli wierzytelności (zobowiązań) jest więcej i nie starcza rubryk, żeby wymienić je wszystkie, to trzeba wypełnić kolejny załącznik bądź nawet kilka. W takiej sytuacji w ostatnim z nich należy zsumować kwoty wynikające ze wszystkich tych załączników.
Zniesienie tego obowiązku będzie więc nie tylko istotne, lecz także wyczekiwane przez podatników.
Zmiana będzie polegać na uchyleniu art. 18f ust. 19 ustawy o CIT oraz odpowiednio art. 26i ust. 19 ustawy o PIT i art. 11 ust. 18 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.).
Ma to nastąpić 1 stycznia 2023 r., gdy wejdzie w życie zasadnicza część nowelizacji. Nie ma w niej przepisu przejściowego, z którego wynikałoby, od kiedy nie będzie już obowiązku dołączania do zeznania rocznego załączników: PIT/WZ, PIT/WZR, CIT-WZ lub CIT/WZG.
Spytaliśmy więc o to Ministerstwo Finansów. W odpowiedzi resort wyjaśnił, że zmiana ma zastosowanie do rozliczenia rocznego za 2023 r.
„Natomiast podatnicy PIT i CIT, którzy stosują przepisy o tzw. zatorach płatniczych, w rozliczeniu dochodów (strat)/przychodów osiągniętych (poniesionych) w 2022 r. obowiązani są dołączyć do składanych zeznań rocznych informacje odpowiednio PIT/WZ, PIT/WZR, CIT/WZ lub CIT/WZG” – poinformował resort.

Skąd fiskus się dowie

Spytaliśmy również, w jaki sposób po zniesieniu tego wymogu urzędy skarbowe będą pozyskiwać informacje o dłużnikach, którzy zalegają z zapłatą za dostawy i usługi i powinni w związku z tym zwiększyć u siebie podstawę opodatkowania (zmniejszyć straty podatkowe) po 90 dniach od upływu terminu płatności.
Obecnie skarbówka wie o takich dłużnikach właśnie z załączników dołączanych do rocznych zeznań. Jeżeli nawet dłużnik uchyla się od swojego obowiązku, to urząd i tak wie o wszystkim z załącznika złożonego przez wierzyciela.
Jak więc będzie po zmianach?
„Rezygnacja z odpowiedniego załącznika do zeznania podatkowego, w którym dotychczas wykazywane były takie dane, ma na celu uproszczenie obowiązków administracyjnych po stronie podatników. Podatnik – niezależnie od obowiązków dotyczących zeznania – i tak musi udowodnić wysokość wierzytelności i długów, które mają wpływ na podstawę opodatkowania” – wyjaśniło MF. I dodało, że organy podatkowe będą ustalać stan faktyczny poprzez m.in. czynności sprawdzające. ©℗