Przedsiębiorca opodatkowany według stawki 19 proc. PIT może rozliczyć się wspólnie z dzieckiem, jeżeli zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w prawomocnym wyroku.
Sprawa dotyczyła podatniczki, której, na skutek rozwodu, sąd przyznał wyłączne prawo do opieki nad dzieckiem. Podatniczka wybrała opodatkowanie według stawki liniowej, zgodnie z art. 30c ustawy o PIT. Od dłuższego czasu jednak miała zawieszoną działalność gospodarczą.
Chciała rozliczyć się wspólnie z dzieckiem, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT. Problem polegał na tym, że art. 6 ust. 8 wyklucza rozliczenie wspólnie z dzieckiem, jeśli do podatnika „mają zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o PIT lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym”.
Kobieta uważała, że ograniczenie to jej nie dotyczy, bo w okresie zawieszenia działalności nie można prowadzić biznesu i osiągać bieżących przychodów, a więc także rozliczać się z działalności gospodarczej. Powoływała się tu na art. 14a ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.). Wskazała też, że zgodnie z art. 14a ust. 7 tej ustawy, w stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, zawieszenie wykonywania działalności wywiera skutki prawne od dnia, w którym ono się rozpoczyna, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności.
Dyrektor izby skarbowej uznał jednak, że mimo zawieszenia działalności gospodarczej podatniczka nadal podlega art. 30c ustawy o PIT i w związku z tym nie ma prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Dyrektor powołał się na wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, które miały to potwierdzać.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przyznał rację kobiecie. Stwierdził, że przywołane przez dyrektora izby wyroki NSA zapadły na tle innego stanu faktycznego. Dotyczyły podatników, którzy wprawdzie również wybrali opodatkowanie wykluczające prawo do wspólnego rozliczenia (podatek zryczałtowany) i nie uzyskali żadnego dochodu, ale nie zawiesili działalności gospodarczej. Mieli oni zatem potencjalną możliwość uzyskania dochodu – zauważył sąd.
Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, użyte w art. 6 ust. 8 sformułowanie „mają zastosowanie”, oznacza choćby potencjalną możliwość stosowania liniowej stawki 19proc. Według sądu, podatniczka takiej możliwości nie miała, bo w czasie zawieszenia nie można prowadzić działalności gospodarczej.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z 3 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 772/14, prawomocny.