Spółki nieruchomościowe i ich wspólnicy będą przesyłać informacje o strukturze właścicielskiej takich spółek do urzędu skarbowego właściwego dla podatku dochodowego lub do Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu – zakładają projekty dwóch rozporządzeń.

Przypomnijmy, że spółki nieruchomościowe i ich wspólnicy (krajowi i zagraniczni) muszą przekazać fiskusowi informacje o podmiotach mających w nich m.in. co najmniej 5 proc. udziałów – w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku (czyli do końca marca, gdy rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym). Wynika to z art. 27 ust. 1e ustawy o CIT i art. 45 ust. 3f ustawy o PIT.
W tym roku termin ten przedłużono do 30 września 2022 r. spółkom, których rok podatkowy lub obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja br. Wynika to z rozporządzenia z 29 marca 2022 r. (Dz.U. poz. 709).
Opublikowane właśnie projekty rozporządzeń wskazują, które urzędy skarbowe będą właściwe do otrzymywania takich informacji.
Spółki nieruchomościowe będą przesłać informacje PIT lub CIT o podmiotach mających w nich udziały lub akcje (bezpośrednio lub pośrednio) do naczelnika urzędu skarbowego:
  • właściwego dla spółki nieruchomościowej w sprawach opodatkowania CIT, jeżeli spółka nieruchomościowa jest podatnikiem CIT, albo
  • właściwego w sprawach opodatkowania CIT dla adresu siedziby spółki nieruchomościowej,
jeżeli nie jest ona podatnikiem podatku dochodowego, ale ma adres siedziby na terytorium Polski.
W pozostałych przypadkach właściwy będzie naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu.
Z kolei wspólnicy będą przesyłać informacje o posiadanych udziałach (bezpośrednio lub pośrednio) do naczelnika urzędu skarbowego właściwego:
  • w sprawach PIT, według miejsca zamieszkania – jeżeli są podatnikami PIT,
  • w sprawach CIT, według adresu siedziby – jeżeli są podatnikami CIT.
W pozostałych przypadkach informacje trafią do Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu.
Nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Przypomnijmy, że spółką nieruchomościową jest taka spółka, w której nieruchomości o wartości powyżej 10 mln zł stanowią ponad 50 proc. aktywów. W odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność dłużej niż przez rok jest jeszcze jeden warunek – co najmniej 60 proc. przychodów winno pochodzić z nieruchomości (art. 4a pkt 35 ustawy o CIT, art. 5a pkt 49 ustawy o PIT). ©℗
Etap legislacyjny
Projekty dwóch rozporządzeń w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa KAS w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania innym organom informacji, o których mowa w art. 27 ust. 1e ustawy o CIT i w art. 45 ust. 3f ustawy o PIT – w konsultacjach