Chodziło o pracowników urzędu gminy, których burmistrz (jako organ jednostki samorządu terytorialnego) wyznaczył do wykonania czynności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 ze zm.). Z przepisu tego wynika, że zadania gmin w ramach prac spisowych z zakresu administracji rządowej obejmują weryfikację, aktualizację i uzupełnienie wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Pieniądze na wykonanie tych zadań (pochodzące z budżetu państwa) prezes GUS przekazuje gminie za pośrednictwem dyrektora urzędu statystycznego właściwego ze względu na miejsce jej położenia.
Część wyznaczonych przez burmistrza pracowników została powołana jego zarządzeniem w skład gminnego biura spisowego, część nie została. Nie miało to jednak znaczenia, bo w odniesieniu do obu tych grup pracowników dyrektor KIS stwierdził, że uzyskane przez nich dodatki spisowe za prace wykonane w okresie od 2 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nie są przychodem ze stosunku pracy. Są to przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 6 ustawy o PIT), a podmiot je wypłacający musi, jako płatnik, pobrać zaliczkę na podatek według stawki 17 proc., zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT – wyjaśnił organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 lipca 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.334.2021.1.MM