W tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie rozlicza tych świadczeniobiorców, którzy mają nadpłatę podatku. Takie osoby otrzymają PIT-11A i muszą samodzielnie złożyć zeznanie – przypomniał ZUS w komunikacie na swojej stronie.
Reklama
Deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 sporządzone przez ZUS do końca lutego trafią do wszystkich osób, które w u.br. chociaż raz pobrały świadczenie. PIT-40A otrzymają ci podatnicy, którzy mają niedopłatę podatku (tj. gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku).
PIT-11A dostaną świadczeniobiorcy, którzy mają nadpłatę podatku. ZUS ich nie rozliczy, więc muszą samodzielnie złożyć zeznanie, np. korzystając z usługi Twój e-PIT. Jeżeli nic nie zrobią (nie złożą tego formularza papierowo ani elektronicznie), 30 kwietnia urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.
Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej lub trzech miesięcy od złożenia deklaracji w formie papierowej w urzędzie skarbowym. Jeśli podatnik nie wskaże rachunku, na który ma być zwrócona nadpłata, a nie przekracza ona dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (23,20 zł), pieniądze są zwracane w kasie urzędu skarbowego. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.
Formularz PIT-11A otrzymają osoby, które w 2020 r.:
  • złożyły w ZUS wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A,
  • złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,
  • złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia, tj. o kwotę 43,76 zł,
  • pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,
  • nie miały pobieranych zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.
PIT-11 (informację o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) dostaną osoby, które otrzymały:
  • świadczenie należne po osobie zmarłej,
  • alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, jeśli zasądzona (ustalona) kwota alimentów przewyższa 700 zł. PIT-11 nie otrzymają osoby, które nie ukończyły 25 lat, oraz dzieci niezależnie od wieku, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz takich dzieci są wolne od podatku dochodowego.