Podatnicy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia podatkowego w ramach ulgi mieszkaniowej, mogą nie płacić podatku, jeżeli dochody ze sprzedaży nieruchomości przeznaczą na zakup domu na terytorium Unii Europejskiej.

Wprowadzona 1 stycznia 2009 roku ulga mieszkaniowa pozwala podatnikom stojącym przed koniecznością zapłacenia podatku od sprzedaży nieruchomości, na zwolnienie z podatku dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości pod warunkiem wydania otrzymanych pieniędzy na własne cele mieszkaniowe.

Zwolnione z PIT są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 2 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości, przychód z niej uzyskany został wydany na własne cele mieszkaniowe. Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, uzyskany z tytułu sprzedaży dochód nie będzie podlegał opodatkowaniu.

Sprzedaż nieruchomości: jak skorzystać z ulgi mieszkaniowej w PIT 2013

Własne cele mieszkaniowe

Pod pojęciem własnych celów mieszkaniowych ustawodawca rozumie, wydatki, które podatnik poniesie na:
- nabycie budynku mieszkalnego;
- nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
- nabycie gruntu pod budowę domu;
- budowę, adaptację oraz remont własnego budynku mieszkalnego;
- spłatę kredytu wraz z odsetkami, który został zaciągnięty na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych.
PIT 2013: jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości

Wydatki na własne cele mieszkaniowe obejmują również wszelkie transakcje, które są dokonywane poza granicami Polski. Oznacza to, że wydatki na cele mieszkaniowe mogą być ponoszone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Warunkiem koniecznym do zastosowania ulgi mieszkaniowej w przypadku zakupu nieruchomości za granicą jest obowiązek istnienia podstawy prawnej (która wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) do uzyskania przez polski organ podatkowy informacji od organów podatkowych państwa, na terenie którego polski podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych