Opłacanie przewodnika, choćby był krewnym, pozwala osobie niewidomej skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w PIT.
Osoby niewidome korzystające z ulgi rehabilitacyjnej na żądanie organu podatkowego muszą wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika. Organy podatkowe kwestionują prawo do odliczenia, gdy przewodnikiem okazuje się bliski krewny, o czym pisaliśmy w wydaniu z 13 grudnia. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 10805/12) podkreśla jednak, że przewodnikiem osoby niewidomej z punktu widzenia PIT może być każda osoba fizyczna, bez względu na wiek i stopień pokrewieństwa. Należy jednak pamiętać, że również w takiej sytuacji wynagrodzenie otrzymane przez krewnego w związku z pełnieniem funkcji przewodnika stanowi dla niego przychód podlegający opodatkowaniu i to niezależnie od tego, czy ma ono charakter pieniężny czy niepieniężny (np. rzeczowy). Dochody z tego tytułu osoba będąca przewodnikiem ma obowiązek wykazać w składanym zeznaniu podatkowym i od łącznej kwoty dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym obliczyć należny podatek.
Odnosząc się do dokumentowania wydatków na opłacenie przewodnika, MF wskazało, że ustawa o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) w art. 26 ust. 7c posługuje się katalogiem otwartym (przykładowym) takich dowodów. Oznacza to, że osoba niepełnosprawna może przedstawić także inne niż wymienione w tym przepisie dowody świadczące o poniesieniu wydatku na opłacenie przewodnika, np. umowę z nim zawartą. Resort zwraca jednocześnie uwagę, że przez opłacenie przewodnika należy rozumieć wydatki poniesione na jego wynagrodzenie. Natomiast nie można uznać za takie wynagrodzenie wydatków na opłacenie przewodnikowi transportu taksówką czy komunikacją miejską. Przepisy o uldze rehabilitacyjnej przewidują wprawdzie możliwość odliczenia wydatków związanych z przejazdem (transportem), jednak wyłącznie w sytuacji przejazdu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne określone w art. 26 ust. 7a pkt 13 ustawy PIT oraz na odpłatny przejazd środkami transportu publicznego w związku z pobytem np. na turnusie rehabilitacyjnym (pkt 15 tego przepisu).
MF wyjaśniło również, że osoba korzystająca z odliczenia z tytułu wydatków na opłacenie przewodnika może równocześnie korzystać z odliczenia przysługującego w związku z utrzymaniem psa asystującego, jeżeli spełnia wskazane w ustawie PIT warunki. Są to dwa niezależne od siebie tytuły do odliczenia.