Obowiązek ten dotyczy podatników prowadzących tzw. działy specjalne produkcji rolnej. Do tego rodzaju działalności zalicza się m.in. uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i grzybni, uprawy roślin in vitro, fermową hodowlę i chów drobiu, a także hodowlę dżdżownic czy prowadzenie pasiek.

Ustawa o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) określa dwa sposoby opodatkowania dochodów z takiej produkcji rolnej: na podstawie tzw. norm szacunkowych lub na podstawie ksiąg rachunkowych. Niezależnie od wyboru podatnik musi do 30 listopada złożyć deklarację PIT-6/6L (w zależności od tego, czy składa zeznanie roczne PIT-36, czy PIT-36L). Powinien w niej wskazać rodzaj produkcji, jaką będzie się zajmował w przyszłym roku, a także określić jej powierzchnię lub rozmiar.

Siedem dni na zmiany

Złożenie deklaracji jest konieczne, ponieważ na podstawie informacji w niej zawartych naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję określającą wysokość zaliczek na PIT, jakie podatnik ma płacić w całym roku kalendarzowym. Jeśli w trakcie roku produkcja się zwiększy lub zmniejszy w stosunku do zadeklarowanej, podatnik ma obowiązek zawiadomić o tym urząd skarbowy w terminie 7 dni. W takim samym terminie należy też poinformować o zaprzestaniu produkcji.

Jak tłumaczy Iwona Chłopek, doradca podatkowy, w takim przypadku naczelnik urzędu skarbowego powinien wydać nową decyzję w sprawie wysokości zaliczek, tak by odpowiadały nowemu stanowi faktycznemu. Jeżeli tego nie zrobi, a podatnik złożył zawiadomienie o zmianach w ciągu 7 dni, to będzie mógł rozliczyć nadpłacony podatek w zeznaniu rocznym. – Zawiadomienie jest bardzo istotne, ponieważ organy podatkowe uważają, że niezachowanie 7-dniowego terminu powoduje brak możliwości otrzymania zwrotu nadpłaty podatku – dodaje Iwona Chłopek.

Zmienione normy

Dla podatników, którzy będą rozliczać się na podstawie norm szacunkowych, istotne jest to, że w 2013 roku będą obowiązywać nowe stawki. Wynika to z rozporządzenia ministra finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1272; wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r.). Rozporządzenie to zawiera nowe tabele rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej, zaktualizowane o wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej. Zgodnie z komunikatem GUS z 31 maja 2012 r. wskaźnik ten wzrósł w 2011 r. w stosunku do 2010 r. o 15,9 proc.

Zmiany niektórych norm szacunkowych

● Dla 1 mkw. uprawianych roślin ozdobnych (np. kwiatów) w szklarniach ogrzewanych norma w 2013 roku zostanie podwyższona o 1,61 zł (z 10,13 zł do 11,74 zł), a dla pozostałych (np. pomidorów) – o 60 gr (z 3,76 zł do 4,36 zł). Dla upraw w szklarniach nieogrzewanych norma będzie wyższa o 37 gr (z 2,32 zł do 2,69 zł).

● Dla 1 mkw. upraw grzybów i grzybni w 2013 r. norma wzrośnie o 69 gr (z 4,35 zł do 5,04 zł).

● Dla produkcji drobiu rzeźnego powyżej 100 sztuk stawka dla jednej gęsi wzrośnie w 2013 roku o 18 gr (z 1,13 gr do 1,31 gr), indyka – o 12 gr (z 1,73 gr do 1,85 gr). Dla produkcji drobiu nieśnego (powyżej 80 sztuk), np. jednej kury, norma wzrośnie o 0,46 gr (z 2,87 zł do 3,33 zł).

● Dla pasieki powyżej 80 rodzin norma dla 1 rodziny wzrośnie o 46 gr (z 2,89 zł do 3,35 zł).