Czy jest limit zwolnienia

Lokalna fundacja finansuje stypendia dla wybitnie zdolnych uczniów gimnazjum wyłanianych na zasadach określonych w regulaminie stypendialnym. Czy stypendium wypłacane przez organizację pozarządową będzie zwolnione z podatku?

Czy pomoc jest opodatkowana

Student ubiega się o bezzwrotną pomoc materialną od uczelni w formie stypendium socjalnego. Czy od przyznanego świadczenia będzie potrącony podatek?

Czy inny dochód ma znaczenie

Uczeń będzie otrzymywał stypendium, którego wysokość i zasady ustalania określone zostały w uchwale rady gminy. Czy dla celów zwolnienia z podatku będzie musiał złożyć oświadczenie o nieuzyskiwaniu innych dochodów?

Czy płatnik prześle informację

Student otrzymywał w tym roku stypendium od organizacji pozarządowej. Czy otrzyma informację o wysokości wypłaconych świadczeń na cele rozliczeń podatkowych?

Czy naukowiec ma zwolnienie

Podatniczka otrzymała stypendium naukowe przyznane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki. Stypendium wypłacane będzie za pośrednictwem instytutu naukowego, który zatrudnia podatniczkę. Czy będzie ono zwolnione z podatku?

Czy doktorant ma zwolnienie

Instytut naukowy zamierza podpisać umowy stypendialne z osobami fizycznymi, którym wszczęto przewód doktorski. Będą to osoby, których przewody doktorskie tematycznie łączą się z zakresem badań instytutu i mogą być przez niego wykorzystane w jego pracach. Czy stypendium nie będzie opodatkowane?

Czy pomoc z uczelni jest bez podatku

Studenci otrzymują pomoc materialną fundowaną m.in. przez osoby prywatne, przyznawaną miesięcznie bądź rocznie za pośrednictwem uczelni. Czy takie stypendium zwolnione jest z PIT?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w elektronicznym wydaniu eDGP: Kiedy stypendia są zwolnione z PIT.