Wartość umorzenia kredytu udzielonego studentowi stanowi przychód, od którego nie trzeba płacić PIT.
Z początkiem marca weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających korzystanie ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Środki tego funduszu przekazane bankowi przeznacza się m.in. na pokrywanie skutków finansowych umorzeń spłaty kredytów studenckich. Trzeba wiedzieć, że sam kredyt jako świadczenie zwrotne nie jest przychodem studenta. Skutki podatkowe powstają jednak w momencie jego umorzenia.
Lech Janicki, ekspert podatkowy w ECDDP, podkreśla, że zasadniczo w przypadku umorzenia kredytu, czy pożyczki kredytobiorca uzyskuje przychód podlegający opodatkowaniu PIT.
– Wynika to z tego, że w takiej sytuacji występuje u niego realne przysporzenie w majątku – wyjaśnia nasz rozmówca.
Dodaje jednak, że w ustawowo określonych przypadkach taki przychód zwolniony jest z opodatkowania. Katalog zwolnień przedmiotowych uregulowany w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307) w punkcie 61 stanowi, że wolne od podatku dochodowego są kwoty umorzonych pożyczek lub kredytów udzielonych na podstawie przepisów ustawy z 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. nr 108, poz. 685 z późn. zm.).
– Jeżeli więc kredyt został udzielony zgodnie z tymi regulacjach, jego pełne lub częściowe umorzenie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania – mówi Lech Janicki.
Ekspert dodaje, że w przypadku umorzenia częściowego, część pożyczki, która temu umorzeniu nie podlega, należy dalej spłacać. Zatem przychód powstaje wyłącznie w wysokości kwoty umorzonej, przy czym kwota ta jest zwolniona z podatku dochodowego.
Zwolnienie z podatku w praktyce oznacza, że na banku nie ciąży obowiązek określony w art. 42a ustawy o PIT, tj. sporządzania i przekazywania studentowi oraz urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C o wysokości przychodu z innych źródeł. Jednocześnie studenci nie mają obowiązku wykazywania wartości umorzenia w zeznaniu rocznym i opodatkowania go wraz z innymi uzyskanymi w roku podatkowym dochodami według skali.
Kredyty studenckie udzielane są przez banki
Kredyty studenckie mogą otrzymać studenci, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia. Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu mają studenci o niskich dochodach na osobę w rodzinie. Kredyty studenckie udzielane są na okres nie dłuższy niż okres studiów, przy czym okres ten nie może przekroczyć łącznie 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – 4 lat.