Wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, który przeznaczony został pod wynajem, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania tego przychodu.
Od października 2011 r. podatniczka wynajmuje mieszkanie. Kupiła je na rynku wtórnym. Na zakup wzięła kredyt hipoteczny. Wynajem rozlicza według skali PIT, odliczając nakłady poniesione na mieszkanie. Chce w kosztach uwzględnić również odsetki od zaciągniętego kredytu. Według Izby Skarbowej w Warszawie ma do tego prawo. Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Z oceny związku z uzyskiwanym przychodem z tytułu wynajmu mieszkania powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z tego źródła.
Odsetki od kredytu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków: kredyt musi być zaciągnięty w związku z przychodami uzyskiwanymi przez podatniczkę; zaliczeniu do kosztów podlegają wyłącznie odsetki zapłacone; nie są to odsetki, które zwiększają koszty inwestycji.
W konsekwencji wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, który przeznaczony został pod wynajem, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania tego przychodu. Jednak do kosztów można zaliczyć tylko te odsetki, które zostały faktycznie zapłacone (od momentu przekazania lokalu do użytkowania – wynajmu).
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 stycznia 2012 r. (nr IPPB1/415-1022/11-4/EC).