Wypełniając zeznanie roczne za 2011 r., podatnicy mogą skorzystać z możliwości obniżenia należnego podatku przez zastosowanie preferencyjnych form rozliczenia. Jedną z nich jest możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem.
Reklama
Osoba posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródła przychodów. Za osobę fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce zgodnie z ustawą o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) uważa się osobę, która posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych, bądź też przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
Rezydencję można jednak utracić w trakcie roku na rzecz rezydencji innego państwa. Wystarczy np. przenieść centrum interesów życiowych za granicę, przeprowadzając się razem z najbliższą rodziną z zamiarem osiedlenia się na stałe w innym państwie.

Aby złożyć preferencyjny PIT, małżonkowie muszą: podlegać nieograniczonemu obowiązkowi w Polsce, być małżeństwem ze wspólnością majątkową cały rok

W takiej sytuacji podatnik będzie podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a podatkowe konsekwencje takiej sytuacji mogą mieć wpływ na możliwość wspólnego rozliczania się przez małżonków.
Paweł Majewski, ekspert w KPMG, tłumaczy, że ustawa o PIT przewiduje, że w przypadku gdy jeden z małżonków podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, mogą skorzystać z preferencyjnej metody opodatkowania w formie wspólnego rozliczenia, jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75 proc. całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
Zatem jeżeli wspólne przychody małżonków podlegające opodatkowaniu w 2011 r. na terytorium Polski osiągną co najmniej 75 proc. ich całkowitego przychodu oraz osoba, która posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym państwie niż Polska – przy spełnieniu kryteriów wskazanych w ustawie – przedstawi certyfikat rezydencji podatkowej, małżonkowie będą mogli się rozliczyć wspólnie za cały rok.
Paweł Majewski podkreśla, że nie ma możliwości złożenia przez podatnika dwóch oddzielnych rozliczeń za ten sam rok podatkowy.

PIT 2011 117 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011