U spadkobiercy powstanie przychód z innych źródeł po umorzeniu pożyczki zmarłego pracownika.
Wielu pracowników chętnie korzysta z popularnych pożyczek na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) czy pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej (PKZP). Dla pracownika przychód ze stosunku pracy powstaje jedynie w przypadku umorzenia takiej pożyczki. Problem z rozliczeniem może się pojawić przy jej umorzeniu spadkobiercom zmarłego pracownika.
– Jeśli w regulaminach ZFŚŚ lub statucie PKZP znalazły się zapisy mówiące o obowiązku uregulowania niespłaconych rat pożyczki przez spadkobierców, to wystąpienie np. przez wdowę po zmarłym pracowniku z wnioskiem o umorzenie pożyczki będzie skutkować powstaniem u niej przychodu – mówi Marzena Rączkiewicz, kierownik zespołu księgowości płacowej w Rödl & Partner.
Dla osób odpowiedzialnych za długi spadkodawcy umorzenie zobowiązania będzie stanowić przychód z innych źródeł.
– Pracodawca zmarłego pracownika jako płatnik jest zobowiązany do sporządzenia informacji o wysokości umorzonej pożyczki na druku PIT-8C i przekazania jej spadkobiercom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu – tłumaczy nasza rozmówczyni.
Spadkobierca powinien następnie rozliczyć ten przychód w zeznaniu rocznym.
Piotr Chróścicki, kierownik w ECDDP, wskazuje, że umorzenia pożyczki spadkobiercom raczej nie można traktować w kategoriach zapomogi zwolnionej z PIT do 2280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT, t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Zwolnienie to mogłoby mieć ewentualnie zastosowanie, gdyby spadkobiercom została przyznana zapomoga w formie pieniężnej, a wartość tego świadczenia została skompensowana z wierzytelnością z tytułu niespłaconej pożyczki. W takiej sytuacji nie powstałby przychód z umorzenia pożyczki (gdyż ta zostałaby spłacona w formie kompensaty), lecz z tytułu otrzymania zapomogi podlegającej zwolnieniu z PIT.