Od podatku można odliczyć wszelkie medykamenty zalecone przez lekarza specjalistę, również związane z innym schorzeniem niż to, w związku z którym orzeczono o niepełnosprawności – wyjaśnił dyrektor KIS.
Pytanie zadał niepełnosprawny podatnik, który od dochodu za 2019 r. chciał odliczyć wydatki na pobyt w zakładzie uzdrowiskowym oraz na zakup leków. Za pobyt w uzdrowisku zapłacił z własnej kieszeni 760 zł, ale potem dostał ze swojego poprzedniego miejsca pracy refundację kosztów leczenia w wysokości 600 zł.
Natomiast na zakup leków uzbierał faktur na łączną kwotę prawie 8850 zł. Jednak wydatki na leki związane z niepełnosprawnością wynosiły tylko 867 zł. Spytał, czy wolno mu odliczyć za leki jedynie 867 zł oraz co z odliczeniem 760 zł za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o PIT, prawo do ulgi przysługuje na wszystkie leki, które zaleci lekarz specjalista, niezależnie od tego, czy są one związane ze schorzeniem, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność.
Niepełnosprawny może odliczyć różnicę pomiędzy poniesionymi w danym miesiącu wydatkami na leki a kwotą 100 zł. Musi przy tym posiadać imienne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku (np. faktury). Wykaz produktów uznanych za „leki” na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został zamieszczony w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Co do kosztów pobytu w zakładzie uzdrowiskowym, to dyrektor KIS wyjaśnił, że jeśli wydatek został podatnikowi częściowo zwrócony, wówczas odliczeniu (na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT) podlega kwota z faktury pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 czerwca 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.311.2020.2.KC