Resort finansów opublikował objaśnienia dotyczące zwolnienia z podatku osób do 26. roku życia. Ulga obowiązuje od sierpnia 2019 r.
Objaśnienia z 14 kwietnia br. zostały wydane na podstawie art. 14a par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej. Dają więc podatnikom ochronę, jeśli ci zastosują się do treści objaśnień.
Chodzi o preferencję przysługującą osobom młodym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Limit przychodów zwolnionych z PIT wynosi 85 528 zł rocznie (w ubiegłym roku był niższy – wynosił 35 636,67 zł, bo zwolnienie obowiązywało dopiero od sierpnia).
Reklama

Liczy się dzień urodzin

Minister potwierdził, że preferencja przysługuje również, gdy wypłata jest w dniu 26. urodzin. Przykładowo, jeżeli podatnik urodził się 20 sierpnia 1995 r., to prawo do ulgi ma również 20 sierpnia 2021 r.

Reklama
Natomiast do wypłat po ukończeniu 26 lat nie stosuje się już zwolnienia. Nie ma przy tym zaznaczenia, że należność przysługiwała na podstawie umów zawartych przed tym dniem lub z tytułu pracy wykonanej przed 26. urodzinami.

Źródło przychodów

Ulga dotyczy tylko przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz przychodów z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy-zlecenia. Preferencji nie stosuje się więc np. do przychodów z umów o dzieło (art. 13 pkt 8 ustawy PIT), pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 14 ustawy PIT), praw autorskich (art. 18 ustawy PIT), zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, praktyk absolwenckich, stypendiów czy staży uczniowskich (art. 20 ust. 1 ustawy PIT).
Zostało to wyjaśnione na przykładzie młodego pracownika, który uległ wypadkowi i przez osiem tygodni przebywał na zwolnieniu lekarskim. W tym czasie zakład pracy wypłacał mu wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy.
Minister podkreślił, że ulgą objęte jest tylko wynagrodzenie chorobowe, ponieważ zgodnie z ustawą o PIT stanowi ono przychód ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych. Zwolnienia nie stosuje się natomiast do zasiłku chorobowego, bo jest to przychód z innych źródeł.
Ulga dla młodych ma zastosowanie wyłącznie do przychodów opodatkowanych według skali podatkowej. Ulgą nie są więc objęte np. przychody z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy-zlecenia:
  • uzyskane na terytorium Polski przez osobę podlegającą w naszym kraju ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu opodatkowane 20 proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT),
  • nieprzekraczające 200 zł opodatkowane 17-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy PIT).
Przykładowo młody podatnik, który świadczy usługi zarządzania na podstawie umowy ze spółką z większościowym udziałem Skarbu Państwa i w związku z jej rozwiązaniem otrzymał odprawę, nie skorzysta ze zwolnienia. Takie odprawy opodatkowane są bowiem zryczałtowanym podatkiem (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy PIT).

Limit przychodów

Minister przypomniał też, że należności, które nie są objęte ulgą dla młodych (np. zasiłek chorobowy), nie wpływają na limit przychodów podlegających zwolnieniu (w 2020 r. – 85 528 zł).
Przykładowo, jeżeli w 2020 r. młody podatnik uzyskał najpierw przychód z pozarolniczej działalności – 90 tys. zł, a następnie przychody z umowy o pracę – 10 tys. zł – od tej ostatniej kwoty nie zapłaci podatku.
Przy obliczaniu limitu nie wlicza się również przychodów:
  • podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (np. odprawy dla menedżerów objęte 70-proc. PIT),
  • zwolnionych z PIT na innej podstawie (np. należności za czas podróży służbowej, dochody zagraniczne rozliczane zgodnie z metodą wyłączenia z progresją na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania),
  • w stosunku do których zaniechano poboru podatku (na podstawie ordynacji podatkowej).

U małżonków osobno

Osobny limit przysługuje każdemu z małżonków, niezależnie od tego, czy rozliczają się wspólnie czy oddzielnie.
„Niewykorzystana przez jednego z małżonków część limitu z danego roku nie podlega rozliczeniu w ramach limitu przysługującemu drugiemu małżonkowi ani nie zwiększa limitu przysługującego (podatnikowi albo małżonkowi) w kolejnych latach (ulga «nie przechodzi» na następny rok podatkowy)” – czytamy w objaśnieniach.
Jeżeli więc małżonkowie zarobili łącznie 160 tys. zł (mąż 60 tys. zł, a żona 100 tys. zł), to objęta zwolnieniem jest kwota 145 528 zł (60 tys. zł + 85 528 zł).

Ulga a koszty

Minister przypomniał też, że wraz z wejściem w życie ulgi ograniczona została możliwość zastosowania kosztów uzyskania przychodów. W przypadku zastosowania preferencji koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy-zlecenia stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu.
Przykładowo, jeżeli w 2020 r. młody podatnik uzyskał przychód ze stosunku pracy w wysokości 86 tys. zł, to może odliczyć 472 zł, czyli tyle, ile stanowi kwota przychodów z umowy o pracę podlegających opodatkowaniu (86 tys. zł – 85 528 zł).
Ograniczenie jest też dla młodych twórców, którym przysługują 50-proc. koszty. Suma podwyższonych kosztów i przychodów objętych ulgą nie może przekroczyć w roku podatkowym 85 528 zł.
MF pokazało to na przykładzie podatnika, który otrzymał: 100 tys. zł z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku (przy poborze zaliczki na podatek od tej opłaty płatnik zastosował koszty wysokości 50 tys. zł), a potem 60 tys. zł wynagrodzenia ze stosunku pracy.
W rocznym zeznaniu podatnik ma prawo do obu preferencji. Najpierw jednak stosuje ulgę dla młodych (60 tys. zł), ponieważ ma ona pierwszeństwo przed regulacjami dotyczącymi kosztów uzyskania przychodów.
Wysokość 50-proc. kosztów jest jednak ograniczona do różnicy między ustawowym limitem zwolnienia z PIT (85 528 zł) a zastosowaną w danej sytuacji kwotą ulgi dla młodych (60 tys. zł). W tym przypadku więc 50-proc. koszty są ograniczone do kwoty 25 528 zł.

Ulga na dzieci

Preferencja dla młodych nie wyklucza ulgi prorodzinnej. Nawet gdy podatnik do 26. roku życia nie płaci podatku dochodowego (bo nie uzyskał innych przychodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej), to ma prawo do dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci do wysokości zapłaconych przez niego składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.
Przykładowo, z ulgi może skorzystać młody podatnik, który samotnie wychowywał dwoje małoletnich dzieci oraz pracował na umowie o pracę, od której opłacał składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (ok. 10 tys. zł).
Podatnik może wykazać w zeznaniu ulgę na dwoje dzieci 2224,08 zł (2 x 1112,04 zł) ponieważ w tym przypadku ma zastosowanie mechanizm dodatkowego zwrotu, a kwota ulgi nie przekracza kwoty zapłaconych składek (10 tys. zł).