Niewykluczone, że członkowie Solidarności oraz OPZZ będą mogli pomniejszyć swój przychód o kwotę zapłaconych składek na rzecz związku – wynika z odpowiedzi wiceministra finansów Filipa Świtały na poselskie zapytanie
Poseł, który je zadał, stwierdził, że związki zawodowe są podatkowo dyskryminowane. Członkowie organizacji pracodawców mogą bowiem zaliczać zapłacone składki do kosztów uzyskania przychodu. Takiego prawa nie mają natomiast osoby należące np. do NSZZ „Solidarność”, OPZZ i innych związków.
W odpowiedzi wiceminister Świtała poinformował, że problem jest obecnie wnikliwie analizowany w resorcie finansów z „uwagi na szczególne zadania realizowane przez związki zawodowe, jakimi są reprezentowanie i obrona praw pracowników, ich interesów zawodowych i socjalnych”.
Wiceminister zarazem jednak przypomniał, że członkowie związków zawodowych mogą liczyć na preferencje, do których nie mają prawa inne osoby. Jako przykład podał zwolnione z podatku: jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka wypłacane z funduszy związkowych (art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT) oraz różnego rodzaju zapomogi, np. te otrzymywane z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych,długotrwałej choroby lub śmierci.
Zgodnie z przepisami składki członkowskie mogą być kosztem uzyskania przychodu, jeśli uczestnictwo w danej organizacji i płacenie na jej rzecz składek jest warunkiem, aby wykonywać określoną działalność lub zawód. Przykładem są składki płacone przez: adwokatów, notariuszy, lekarzy, weterynarzy, doradców podatkowych, aptekarzy, pielęgniarki, położne, architektów, inżynierów budowlanych.
Kosztem mogą być również wpłaty na rzecz Polskiej Organizacji Turystyki dokonywane przez firmy turystyczne, wypoczynkowe, sportowe czy rekreacyjne.
Odliczać można też składki na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – ale tylko do wysokości nieprzekraczającej łącznie 0,25 proc. kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku. Jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 250 zł (art. 23 ust. 1 pkt 30 lit. b ustawy o PIT).
Odpowiedź z 6 marca 2019 r. wiceministra finansów Filipa Świtały na zapytanie poselskie nr 8391