Nowa preferencja podatkowa przysługuje tym, którzy ponieśli w ubiegłym roku wydatki na podłączenie do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych
Mogą z niej korzystać podatnicy prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny, a także wspólnicy spółki niebędącej osobą prawną prowadzącej aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny.
Została wprowadzona ustawą z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 2429).
Ulga jest „jednorazowa”, przysługuje tylko przy rozliczeniu CIT lub PIT za 2018 r. Polega na pomniejszeniu dochodu z działalności gospodarczej o kwoty wydatkowane na podłączenie do tzw. e-systemu, ale w ramach określonych przez ustawodawcę maksymalnych limitów kwotowych.
Właściciele aptek mogą zatem odliczyć wydatki poniesione w 2018 r. na zakup towarów lub usług, w tym na nabycie lub ulepszenie środków trwałych lub na nabycie wartości niematerialnych i prawnych umożliwiających podłączenie do systemu elektronicznego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1845 ze zm.).
Wydatki są odliczane w kwotach netto (pomniejszone o odliczony VAT).
Maksymalnie można odjąć od dochodu kwotę wynikającą z przemnożenia 3500 zł przez liczbę stanowisk w aptece ogólnodostępnej albo punkcie aptecznym, przy czym liczba uwzględnionych stanowisk nie może być większa niż cztery.
Jeżeli podatnik poniósł w 2018 r. wydatki w odniesieniu do więcej niż jednej apteki ogólnodostępnej lub jednego punktu aptecznego, odlicza sumę wydatków obliczonych osobno dla każdej z tych aptek lub każdego z tych punktów aptecznych. Należy jednak pamiętać, że liczba uwzględnionych aptek i punktów aptecznych nie może być większa niż cztery.
Z nowej ulgi mogą skorzystać zarówno podatnicy CIT (np. sp. z o.o.), jak i podatnicy podatku PIT. Ci ostatni mają prawo do ulgi bez względu na to, czy podatek dochodowy z działalności gospodarczej płacą na zasadach ogólnych, czy według liniowej stawki 19 proc.
Przykład
Podatnik prowadzi jedną, ogólnodostępną aptekę, w której znajdują się 3 stanowiska obsługi klienta. W 2018 r. poniósł wydatki na dostosowanie apteki do e-systemu w kwocie 12 000 zł. W tym wypadku maksymalna kwota ulgi, jaką podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym składanym za 2018 r., wyniesie 10 500 zł (3500 x 3).
Przykład
Podatnik jest właścicielem czterech aptek. W każdej z nich są po cztery stanowiska apteczne. W 2018 r. podatnik poniósł wydatki na dostosowanie wszystkich aptek do e-systemu – w łącznej kwocie 50 000 zł, przy czym w poszczególnych aptekach kwoty te wnosiły odpowiednio:
Wysokość wydatków netto poniesiona w poszczególnej aptece w zł Max. limit do odliczania dla każdej apteki (4 stanowiska x 3500 zł) Kwota podlegająca odliczeniu od podstawy opodatkowania w zł
8000 14 000 8000
10 000 14 000 10 000
15 000 14 000 14 000
17 000 14 000 14 000
Razem 50 000 Razem 46 000
Tym samym, mimo że podatnik poniósł wydatki w kwocie 50 000 zł, to od podstawy opodatkowania może odliczyć tylko 46 000 zł.